Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME (Posljednje ažuriranje: 04.07.2023.godine) u odnosu na nove KORISNIKE stupaju na snagu njihovim prihvatom, a u odnosu na postojeće KORISNIKE po isteku obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Općih uvjeta na PLATFORMI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Općih uvjeta KORISNIKU, što god nastupi kasnije. 

Ovim Općim uvjetima korištenja uređuju se odnosi između društva NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735, (dalje u tekstu: NEOSTAR) kao isključivog nositelja prava na PLATFORMU (dalje u tekstu: PLATFORMA) kao softverskog rješenja, i Vas kao KORISNIKA (dalje u tekstu: KORISNIK) iste. 

Korištenjem ove PLATFORME i/ili registriranjem na istoj KORISNIK se slaže s Općim uvjetima (dalje u tekstu: Opći uvjeti) korištenja poslovanja te isti predstavljaju sadržaj ugovornog odnosa NEOSTAR-a i KORISNIKA. KORISNIK potvrđuje da je poslovno i procesno sposoban za sklapanje obvezujućih ugovora i/ili korištenje PLATFORME i/ili da ima sva potrebna ovlaštenja i/ili punomoći za poduzimanje svih radnji putem PLATFORME i/ili sklapanje obvezujućih ugovora. KORISNIK potvrđuje da nije upisan u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona (odnosni registar trenutno se vodi se pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti). 

KORISNIK koji unosi bilo koje podatke obvezan je unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale, itd. Netočni i/ili neistiniti podaci smatrat će se zloporabom te će se u odnosu na iste odgovarajuće postupiti. 

Odnosni Opći uvjetimutatismutandisprimjenjuju se i na osobe koje pristupe PLATFORMI prije nego steknu i/ili bez da steknu status KORISNIKA (dalje u tekstu: POSJETITELJ), s obzirom da samim pristupanjem PLATFORMI stječu određene obveze (npr., ali se ne ograničavajući na, u odnosu na prava intelektualnog vlasništva podataka koji se na PLATFORMI nalaze). 

NEOSTAR zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku u skladu s ovom odredbom. Ako NEOSTAR izmijeni ove Opće Uvjete, objavit će revidirane Opće Uvjete na PLATFORMI i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ovih Općih uvjeta. Vaš daljnji pristup ili korištenje PLATFORME predstavljat će prihvaćanje revidiranih Općih uvjetai isti će biti dostupni na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): https://www.neostar.com/hr/terms-and-conditions?tab=10.Daljnji pristup ili korištenje PLATFORME od strane KORISNIKA predstavljat će prihvaćanje revidiranih Općih uvjeta. Dodatno, putem odnosne poveznice („linka“) bit će moguće pristupiti i ranije važećim verzijama Općih uvjeta. 

Istodobno, NEOSTAR će KORISNIKA obavijestiti o svim predloženim izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI, a koja e-poruka će sadržavati obavijest o namjeravanim izmjenama i dopunama te poveznicu za pristup tekstu Općih uvjeta. 

Predložene izmjene i dopune ne provode se prije isteka obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Općih uvjeta na PLATFORMI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Općih uvjeta KORISNIKU, što god nastupi kasnije. 

Putem odnosne poveznice bit će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Općih uvjeta, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“), sukladno odredbama Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (dalje u tekstu: Uredba 2019/1150), sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „tajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“. 

NEOSTAR može u svakom trenutku pristupiti i koristiti PLATFORMU i/ili određena područja i/ili značajke PLATFORME, pod određenim uvjetima i/ili zahtjevima i/ili po vlastitoj volji, a posebno u uvjetima poput postupka provjere podataka članova. 

Za pristup i korištenje određenih značajki PLATFORME morate registrirati račun (dalje u tekstu:NEOSTAR račun), poput objavljivanja usluge i/ili robe i/ili rezervacije i/ili ugovaranja pružanja usluge i/ili kupoprodaje robe. Ako registrirate NEOSTAR račun za poslovnu, organizacijsku i/ili drugu pravnu osobu, jamčite da imate ovlaštenje zakonski obvezati taj entitet i dodijeliti nam sva dopuštenja i/ili licence navedene u ovim Općim uvjetima. 

NEOSTAR račun možete registrirati pomoću adrese e-pošte i stvaranjem lozinke i/ili putem svog računa s određenim uslugama društvenih mreža trećih strana, kao što su Facebook, Apple ili Google (dalje u tekstu: SNS račun). Imate mogućnost bilo kada onemogućiti vezu između svog NEOSTAR računa i SNS računa pristupom odjeljku Postavke na PLATFORMI. Sva komunikacija e-pošte temeljem ovih Općih uvjeta bit će vršena na odnosnu adresu e-pošte koju je KORISNIK registrirao na PLATFORMI. 

Morate dati točne, aktualne i potpune podatke tijekom postupka registracije i u svakom trenutku ažurirati podatke o NEOSTAR računu. 

Jedna osoba ne smije registrirati više od 1 (jednog) NEOSTAR računa, osim ako NEOSTAR ne ovlasti KORISNIKA na drugačije postupanje. Ne možete dodijeliti ili na drugi način prenijeti svojNEOSTAR račun drugoj strani. 

Po registriranju NEOSTAR računa, KORISNIK će zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI, dobiti e-poruku koja će sadržavati potvrdu o registraciji (sklapanju ugovornog odnosa s NEOSTAR-om). 

Registriranjem NEOSTAR računa KORISNIK potvrđuje da je, temeljem sadržaja ovih Općih uvjeta, na jasan i nedvosmislen način obaviješten o sadržaju ugovornog odnosa s NEOSTAR-om. 

KORISNIK je odgovoran za održavanje povjerljivosti, sigurnosti i točnosti svog NEOSTAR računa i ne smije otkriti podatke potrebne za ulazak u svoj NEOSTAR račun bilo kojoj trećoj strani. KORISNIK mora odmah obavijestiti NEOSTAR ako sazna ili ima bilo koji razlog posumnjati da je njegov NEOSTAR račun na bilo koji način kompromitiran i/ili u slučaju bilo kakve sumnje u neovlašteno korištenje svog NEOSTAR računa. KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje se provode putem i/ili u svezi njegovog NEOSTAR računa, au tom će se smislu smatrati da su sve radnje poduzete putem njegovog NEOSTAR računa poduzete osobno od strane KORISNIKA. 

NEOSTAR može omogućiti značajke/radnje koje omogućuju ovlaštenje drugim KORISNICIMA i/ili određenim trećim stranama da poduzmu određene radnje koje utječu na NEOSTAR račun KORISNIKA. Na primjer, NEOSTAR može omogućiti KORISNICIMA ili određenim trećim stranama da registriraju nove KORISNIKE i/ili unose podatke u ime drugih KORISNIKA. Za ove značajke/radnje nije potrebno zahtijevati posebne suglasnosti. NEOSTAR ne preuzima nikakvu odgovornost za potvrdu identiteta bilo kojeg KORISNIKA, s tim da NEOSTAR može, ali nema obvezu, tražiti od KORISNIKA da mu dostave dokaze o identifikaciji (preslike osobnih isprava, izvatke iz javnih registara, i sl.) i/ili druge informacije i/ili može jednostrano poduzimati dodatne provjere namijenjene provjeri identiteta KORISNIKA. 

Pristup i/ili upotreba određenih područja i/ili značajki PLATFORME može biti podložna posebnim pravilima, standardima i/ili smjernicama i/ili može zahtijevati da KORISNIK prihvati dodatne odredbe i uvjete prije nego što pristupi relevantnim područjima i/ili značajkama PLATFORME. Ako postoji nesklad između ovih Općih uvjeta i odredbi primjenjivih na određeno područje i/ili značajku PLATFORME, potonje će imati prednost u odnosu na KORISNIKOV pristup i/ili korištenje tog područja i/ili značajke, osim ako izrijekom nije drugačije određeno. 

Ako KORISNIK pristupi i/ili preuzima aplikaciju iz Apple App Store-a i/ili Google Store-a prihvaća Appleov i/ili Google ugovor o licenci za aplikaciju/e. 

Neka područja PLATFORME implementiraju usluge mapiranja Google Maps/Earth, uključujući API-je Google Maps. KORISNIKOVA uporaba Google Maps / Earth podliježe dodatnim uvjetima pružanja usluge Google Maps / Google Earth. 

Ovi Opći uvjeti uključuju sljedeće posebne dijelove koji čine jedinstvenu cjelinu i svaki od njih smatra se integralnim dijelom Općih uvjeta: 

 • UVJETI KORIŠTENJA „PRODAJA I KUPOVINA MOTORNIH VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „SERVISIRANJE MOTORNOG VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „NOVČANE TRANSAKCIJE I REZERVACIJA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „NAKNADE“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „OBJAVA OGLASA PRODAJE MOTORNOG VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „OBJAVA OGLASA SERVISIRANJA MOTORNOG VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA CHECK LISTA - VERIFIKACIJA MOTORNOG VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „NEOSTAR JAMSTVO“; 

 • UVIJETI KORIŠTENJA „OPSEG I IZUZEĆA NEOSTAR JAMSTVA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „POVRAT VOZILA“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA VRSTE ISPRAVA – SADRŽAJ ISPRAVA; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „POREZI“; 

 • UVJETI KORIŠTENJA „INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO“; 

 • IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI; 

 • IZJAVA O PRIVATNOSTI; 

 • OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA (eng. „Cookies“); 

 • PRIMJENA PRAVA, NADLEŽNOST I RJEŠAVANJE SPOROVA; 

 • ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA NEOSTAR; 

 • ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KUPCA-KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA PRODAVATELJA-KORISNIKA; 

 • OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA; 

 

S obzirom na navedeno, Uvodne odredbe primjenjuju se i čine sastavni dio svakog posebnog dijela ovih Općih uvjeta. 

U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja: 

NEOSTAR: je pravna osobaNEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735, telefon: telefon: 0800 800, e-pošta: [email protected], upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081307940, PDV ID broj:HR24813383735, kao isključivi nositelj prava na PLATFORMU. 

PLATFORMA: predstavlja mjesto na kojem se odvija internetsko oglašavanje u vidu prodaje i/ili kupnje robe i/ili pružanja i/ili naručivanja usluga, odnosno isto predstavlja mjesto oglašavanja koje omogućuje KORISNICIMA, uključujući i poslovne partnere (dalje u tekstu:POSLOVNI PARTNER), da, prema vlastitom odabiru, oglašavaju, plasiraju na tržište, prodaju, promoviraju, objavljuju pozive na dostavu ponude i/ili nude svoju robu i/ili proizvode i/ili uslugu za narudžbu i/ili kupovinu i/ili konzumiranje. Ona je poslovno rješenje putem kojeg KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI mogu oglasiti i/ili ponuditi i/ili ugovoriti i/ili naručiti: 

 • Prodaju i/ili kupovinu motornih vozila; 

 • Servisiranje vozila; 

PLATFORMA je namijenjena poslovnim aktivnostima na teritoriju Republike Hrvatske,i to osobama koje imaju pravni nastan u Republici Hrvatskoj ili su upisane u Registar poreznih obveznika Republike Hrvatske, te imaju valjan OIB Republike Hrvatske. 

KORISNIK:je svaka osoba koja, nakon registracije, putem PLATFORME, te uz eventualno sudjelovanje NEOINSPEKTORA, na način kako je to definirano Općim uvjetima, oglašavaju i/ili nude i/ili ugovaraju i/ili naručuju: 

 • Prodaju i kupovinu motornih vozila; 

 • Servisiranje vozila (a što, između ostalog, obuhvaća uslugu prodaje pneumatika i pranja vozila); 

Od trenutka objave motornog vozila, KORISNIK može biti u ulozi PRODAVATELJA-KORISNIKA (u postupku prodaje motornog vozila (od trenutka objave motornog vozila) nastupa kao vlasnik motornog vozila i/ili kao osoba koja je opunomoćena i/ili ovlaštena da u ime i za račun vlasnika pokrene postupak kupoprodaje motornog vozila i/ili objave kupoprodaje motornog vozila na PLATFORMI i/ili poduzme sve druge radnje u svrhu realiziranja kupoprodaje motornog vozila putem i/ili u svezi PLATFORME) i/ili ulozi KUPCA-KORISNIKA(od trenutka rezerviranja i/ili podnošenja prijedloga za probnom vožnjom motornog vozila prema PRODAVATELJU-KORISNIKU i/ili dostavljanja upita za promjenom cijene prema PRODAVATELJU-KORISNIKU motornog vozila i/ili od trenutka kada KUPAC-KORISNIK pošalje upit PRODAVATELJU-KORISNIKU je li motorno vozilo dostupno i/ili pogodno za prodaju i/ili od trenutka kada KUPAC-KORISNIK pošalje upit PRODAVATELJU-KORISNIKU na ponuđenu cijenu od strane KUPCA-KORISNIKA (ukoliko PRODAVATELJ-KORISNIK reklamira motorno vozilo uz naznaku da cijena nije fiksna omogućeno je KUPCU-KORISNIKU ponuditi nižu cijenu, uz ograničenja propisana u uvjetima za objavu)). 

Dodatno, s obzirom na svoj status, KORISNIK može biti: 

OBIČNI KORISNIK: je osoba koja izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti oglašava i/ili ugovora i/ 

POSLOVNI PARTNERje osoba koja kao ugovorni partner NEOSTAR-a KORISNICIMA omogućuje usluge osiguranja motornog vozila i/ili usluge financiranja kupnje motornog vozila i/ili druge usluge koje su kao takve omogućene od strane POSLOVNIH PARTNERA preko PLATFORME. NEOSTAR ni u kom slučaju ne djeluje u ime i/ili za račun POSLOVNOG PARTNERA niti preuzima odgovornost za radnje POSLOVNOG PARTNERA. Niti ovi Opći uvjeti niti ugovor NEOSTAR-a s POSLOVNIM PARTNEROM niti bilo koji njihov dio neće se smatrati ugovorom o distribuciji niti bilo kakvim ugovorom o zastupanju (odnosno agencijskim, posredničkim ili komisijskim ugovorom). 

NEOINSPEKTOR: je osoba angažirana od strane NEOSTAR-a koja je kao integralni dio PLATFORME zadužena za provjeru podataka, unos check liste stanja vozila, servisne povijesti i slikanje vozila, te za druge poslove i/ili radnje kako je to definirano ovim Općim uvjetima. NEOINSPEKTOR se u svom radu ima pravo pouzdati u informacije pribavljene od PRODAVATELJA-KORISNIKA, pogotovo u slučajevima gdje određeni podaci nisu javno dostupni (npr. je li motorno vozilo sudjelovalo u sudaru), a potencijalno se može raditi o skrivenim nedostacima. Ukoliko je PRODAVATELJ-KORISNIK UGOVORNI KORISNIK, u tom slučaju isti u cijelosti obavlja poslove NEOINSPEKTORA i/ili mijenja ulogu NEOINSPEKTORA te se odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na ulogu NEOINSPEKTORA mutatis mutandis primjenjuju na UGOVORNOG KORISNIKA, kao i na PRODAVATELJA-KORISNIKA koji nije OBIČNI KORISNIK ukoliko je osobno prisutan obavljanju nekog od poslova NEOINSPEKTORA. 

MOTORNO VOZILOza potrebe ovih Općih uvjeta, Motornim vozilom smatrat će se samo osobni automobil (kategorija M1 – motorna vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 (osam) sjedala) i teretni automobil (kategorija N1 – motorno vozilo za prijevoz tereta najveće dopuštene mase ≤ 3.500 kg (tri tisuće i pet stotina kilograma). 

RADNI DANza potrebe ovih Općih uvjeta, bilo koji dan u tjednu osim subote i nedjelje, isključujući blagdane i neradne dane u Republici Hrvatskoj koji su kao takvi određeni Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, pri čemu se radno vrijeme ograničava na način da radni dan započinje u 08:00:01 sati i završava u 16:00:00 sati osim ako ovim Općim uvjetima za pojedini slučaj nije izrijekom određeno drugačije (primjerice, rok koji bi se brojao u satima, traje 8 sati i započinje u petak u 15:00:01, istjecao bi u ponedjeljak u 15:00:00). 

NEOSTAR ima pravo, prema vlastitom nahođenju u skladu i uz pridržavanje primjenjivih zakonskih propisa, uz uvjete propisane odredbama Uredbe 2019/1150, prekinuti korištenje i/ili sudjelovanje KORISNIKA / POSLOVNOG PARTNERA / NEOINSPEKTORA na PLATFORMI, a u određenim okolnostima, kada to nije suprotno odredbama Uredbe 2019/1150, i bez ikakve obveze i bez navođenja razloga. Nadalje, u cilju korištenja PLATFORME KORISNIK prihvaća da je njegov odnos s NEOSTAR-om definiran jedino i isključivo ovim Općim uvjetima, a nekim zasebnim dokumentom samo ukoliko je odnosnim dokumentom isto predviđeno. NEOSTAR ima pravo promijeniti / onemogućiti pristup / deaktivirati bilo koju značajku PLATFORME u bilo kojem trenutku, ne snoseći pritom nikakvu odgovornost prema KORISNIKU. 

OBIČNI KORISNIK koji više ne želi sudjelovati u sadržaju PLATFORME može prekinuti sudjelovanje i zatvoriti korisnički račun klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. Ukoliko OBIČNI KORISNIK ima tekuće aktivnosti na PLATFORMI (što uključuje npr. nefinalizirane transakcije, objavljena vozila i sl.), dužan ih je sve samostalno završiti prije brisanja svog računa. Pri tome je OBIČNI KORISNIK u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije brisanja svog računa. Brisanjem svog računa prestaju bilo kakva prava OBIČNOG KORISNIKA koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se OBIČNI KORISNIK istih u cijelosti odriče. 

Međutim, ovo ne utječe na pravo NEOSTAR-a da OBIČNOM KORISNIKU onemogući opciju brisanja računa dok se ne završe tekuće aktivnosti koje OBIČNI KORISNIK ima na PLATFORMI. 

 

PLATFORMA se može koristiti u svrhu olakšavanje prodaje i/ili kupnje motornih vozila. 

 

NEOSTAR omogućuje korištenje PLATFORME i/ili srodne tehnologije za prodavače i/ili kupce motornih vozila i/ili omogućuje pomoć „NEOINSPEKTORA“, u svrhu pojednostavljenja postupka prodaje motornih vozila. NEOSTAR i/ili PLATFORMA nije vlasnik i/ili preprodavač motornih vozila i/ili zastupnik (odnosno agent, posrednik ili komisionar) prodavatelja i/ili kupca. Izuzeci od navedenog definirani su posljednjim stavcima ovog poglavlja*. 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK prilikom unosa podataka putem PLATFORME, te unutar mogućnosti unosa takvih podataka u samu PLATFORMU i u razini u kojoj to PLATFORMA omogućava, mora (i) pružiti potpune i točne informacije o sebi i svom motornom vozilu (ii) otkriti bilo kakve nedostatke i/ili ograničenja motornog vozila i (iii) pružiti sve ostale relevantne informacije. PRODAVATELJ-KORISNIK je isključivo odgovoran za sadržaj podataka i/ili ažuriranje unesenih podataka (uključujući fotografije). 

 

Posebice, PRODAVATELJ-KORISNIK odgovoran je za unos podataka koji su potrebni za zakonito obavljanje platnih transakcija koje su potrebne kako bi se proveli poslovni procesi koje PRODAVATELJ-KORISNIK odabere tijekom korištenja PLATFORME (ovo uključuje, ali se ne ograničava na, broj računa, IBAN i Swift / BIC Code (ako je primjenjiv). PRODAVATELJ-KORISNIK dužan je radi omogućavanja obavljanja platnih transakcija koristiti broj svojeg računa ukoliko je PRODAVATELJ-KORISNIK ujedno i vlasnik motornog vozila, a ukoliko nije, PRODAVATELJ-KORISNIK dužan je unijeti isključivo broj računa vlasnika motornog vozila te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da je bankovni račun čije je podatke unio na PLATFORMU osobni račun vlasnika motornog vozila te da nema zakonskih zapreka za obavljanje platnog prometa po istom. NEOSTAR postupa s predmnijevom istinitosti i/ili točnosti prethodnog navedenog te u slučaju suprotnog PRODAVATELJ-KORISNIK oslobađa NEOSTAR bilo kakve odgovornosti koja može proizaći iz suprotnog ponašanja PRODAVATELJA-KORISNIKA. 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK je jedina osoba odgovorna za postavljanje cijene (cijena bez naknade) motornog vozila koje prodaje putem i/ili uz pomoć PLATFORME (uključujući sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete PRODAVATELJA-KORISNIKA, ako isti postoje, uključujući i PDV / upravnu pristojbu ako je primjenjivo, troškove dostave, ostale manipulativne troškove i druge troškove, osim Naknade PLATFORME), pri čemu PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaća da isto vozilo neće nuditi na neki drugačiji način za manju cijenu.  

 

Cijena motornog vozila koju sukladno prethodnoj rečenici postavi PRODAVATELJ-KORISNIK koji je OBIČNI KORISNIK (cijena bez naknade), uvećana za Naknadu PLATFORME koja se automatski generira dodatno uvećana za pripadajući iznos PDV-a koji se obračunava na odnosnu Naknadu (više o pojmu „Naknada“ opisano je u: Uvjeti korištenja „Naknade“), predstavlja kupoprodajnu cijenu motornog vozila (dalje u tekstu: „Kupoprodajna cijena motornog vozila“ ili „Kupoprodajna cijena“).  

 

Cijena motornog vozila koju sukladno prethodnoj rečenici postavi PRODAVATELJ-KORISNIK koji je UGOVORNI KORISNIK (cijena bez naknade predstavlja Kupoprodajnu cijenu motornog vozila ili Kupoprodajnu cijenu iz koje će se zaračunavati Naknada PLATFORME (na način da se Kupoprodajna cijena motornog vozila“ ili „Kupoprodajna cijena umanji za Naknadu PLATFORME koja se automatski generira i bude dodatno umanjena za pripadajući iznos PDV-a koji se obračunava na odnosnu Naknadu (više o pojmu „Naknada“ opisano je u: Uvjeti korištenja „Naknade“)).  

 

PRODAVATELJ-KORISNIK obvezan je promijeniti cijenu (cijena bez naknade) objavljenog motornog vozila ukoliko promijeni cijenu odnosnog motornog vozila na drugima platformama/oglasnicima na način da cijena odnosnog motornog vozila na drugima platformama/oglasnicima ne bude niža od one koju je postavio na PLATFORMI. U slučaju nepoštivanja ove odredbe, NEOSTAR zadržava pravo ne objaviti i/ili izbrisati odnosni oglas. 

 

Fotografije i/ili animacije i/ili videozapisi (zbirno, „slike“) koji se koriste u KORISNIKOVIM oglasima moraju točno odražavati kvalitetu i stanje motornog vozila te su isključiva odgovornost KORISNIKA. NEOSTAR zadržava pravo zahtijevati da oglas(i) imaju minimalni broj slika određenog formata, veličine i rezolucije. 

 

Postupak objave oglasa u svrhu prodaje motornog vozila PRODAVATELJ-KORISNIK započinje uz uvjet da je prethodno registriran za korištenje PLATFORME, na način da naznači i/ili priloži podatke (cijena, fotografije, pisani tekst, i sl.) na PLATFORMI, a sve u svrhu reklamiranja istih motornih vozila u svrhu prodaje. PLATFORMA i/ili NEOSTAR ne odgovaraju za kvalitetu i/ili istinitost podataka motornih vozila koje unese PRODAVATELJ-KORISNIK. 

 

PLATFORMA KORISNIKU omogućuje unos podataka temeljem predefiniranih kategorija. Nakon takvog unosa podataka, motorno vozilo imat će status „Neverificirano“ i u tom statusu neće što je vidljivo i potencijalnim kupcima. Tako objavljeni oglas sadržavat će poruku „Vozilo u dolasku“ a sve iz razloga što je postupak prodaje moguć jedino ukoliko NEOSTAR izvrši Početnu verifikaciju predmetnog motornog vozila sukladno uvjetima za verifikaciju (uvjeti su opisani u: Uvjeti korištenja „Verifikacija motornog vozila i NEOSTAR jamstvo“). 

 

Ukoliko motorno vozilo i podaci koji se na njega odnose odgovaraju uvjetima za objavu (uvjeti za objavu opisni su u: Uvjeti korištenja „Objava oglasa prodaje motornog vozila“), a što potvrđuje NEOSTAR putem NEOINSPEKTORA, isti će se objaviti na samoj PLATFORMI na način da će biti javno vidljivi svim POSJETITELJIMA i KORISNICIMA PLATFORME (status „Verificirano“). Dakle, razlika u statusu očituje se u činjenici da motorno vozilo sa statusom „Neverificirano“ nije pregledano od strane NEOSTARA putem NEOINSPEKTORA, dok je motorno vozilo sa statusom „Verificirano“ pregledano od strane NEOSTARA putem NEOINSPEKTORA u unaprijed definiranom broju točaka („Check List“), u svrhu objave na PLATFORMI.  

 

Ukoliko KORISNIK želi da oglas za odnosno motorno vozilo bude objavljen sa statusom „Verificirano“, tu opciju odabire kroz PLATFORMU, na način da uz povratnu informaciju da je oglas KORISNIKA objavljen u statusu „Neverificirano“ dobiva i obavijest  ponudom za objavu odnosnog motornog vozila sa statusom „Verificirano“ – ODOBRIO NEOSTAR. KORISNIK inicira daljnje postupanje odabirom datuma dok preostali dio postupa (pregled) obavlja NEOINSPEKTOR. 

 

Status „Verificirano“ ne podrazumijeva da odnosno motorno vozilo udovoljava uvjetima NEOSTAR jamstva nego znači da se za odnosno motorno vozilo pod određenim uvjetima može realizirati mogućnost odabira NEOSTAR jamstva. U slučaju da odnosno motorno vozilo udovoljava uvjetima NEOSTAR jamstva (s naznakom skupina NEOSTAR jamstva) tada zainteresiraniKUPAC-KORISNIK ima mogućnost klikom na polje „dodaj Neostar jamstvo“ odabrati ga (više o pojmu „NEOSTAR jamstvo“ opisano je u: Uvjeti korištenja „NEOSTAR jamstvo“).  

Sam čin objave neće se smatrati niti općom ponudom niti izlaganjem robe niti pozivom za dostavljanje ponude. 

 

Nakon što je motorno vozilo prošlo postupak Početne verifikacije (Početna verifikacija znači da je NEOSTAR prihvatio motorno vozilo za prodaju putem PLATFORME) zainteresirani KUPAC-KORISNIK, da bi započeo postupak eventualne kupoprodaje odabranog motornog vozila (dalje u tekstu: „Odabrano motorno vozilo“), postupa na sljedeći način da KUPAC-KORISNIK šalje upit PRODAVATELJU-KORISNIKU koji je UGOVORNI KORISNIK u odnosu na ponuđenu cijenu (ukoliko PRODAVATELJ-KORISNIK koji je UGOVORNI KORISNIK reklamira motorno vozilo uz naznaku da cijena nije fiksna, KUPCU-KORISNIKU omogućeno je da ponudi nižu cijenu, uz ograničenje propisana u Uvjetima korištenja „Objava oglasa prodaje motornog vozila“). 

 

Odabrano motorno vozilo smatrat će se rezerviranim od trenutka rezervacije do trenutka završetka postupka financiranja (trenutkom završetka postupka financiranja smatra se trenutak uplate Kupoprodajne cijene), ali ne duže od 5 (pet) dana. 

 

Nakon odabira načina uplate Kupoprodajne cijene i odabira i/ili klika na polje „Rezervacija vozila“, KUPAC-KORISNIK preusmjerava se, u svrhu provođenja postupka rezervacije sukladno uvjetima za novčane transakcije i rezervaciju (uvjeti su opisani u: Uvjeti korištenja „Novčana transakcija i rezervacije“), na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih kartica posrednika u online naplati WEB STUDIO d.o.o., Ćićarijska 10, HR-51000 Rijeka, OIB: 17859403608 („Web Secure PaymentGateway – WSPay“) (dalje u tekstu: „WSPay“) ili PayPala. 

 

Na stranici za online autorizaciju kreditnih kartica KORISNIK upisuje podatke s kreditne kartice i podatke o vlasniku kreditne kartice, te klikom na polje „Plati“ provodi uplatu sredstava na kreditnoj kartici u fiksnom iznosu od 49,00 (slovima: četrdeset I devet eura) (dalje u tekstu: „Iznos autorizacije“) na račun NEOSTAR-a. Postupak uplate prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim kreditnim i debitnim karticama: Visa®, Mastercard®, Maestro® i Diners®. 

 

Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka i izvršenjem autorizacije iznosa potrebnog za rezervaciju smatrat će se da je KUPAC-KORISNIK PRODAVATELJU-KORISNIKU uputio zahtjev za dostavljanjem ponude za kupnjom motornog vozila kojeg je u prethodno opisanom postupku KUPAC-KORISNIK naznačio kao odabrano motorno vozilo. 

 

Nakon izvršenja autorizacije iznosa potrebnog za rezervaciju KUPAC-KORISNIK će na svoj mail od PRODAVATELJA-KORISNIKA zaprimiti ponudu za kupnju Odabranog motornog vozila u kojoj će biti naznačeni podaci vlasnika motornog vozila. U odnosnoj ponudi bit će naznačene poveznice („linkovi“) za dohvat: 

-      teksta informativnog sadržaja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila (završna verzija Ugovora o kupoprodaji kreirat će se na osnovi okolnosti vrste KORISNIKA i ostalih okolnosti naznačenih u postupku kupoprodaje koji je opisan u Uvjetima korištenja: „Vrste isprava – Sadržaj isprava“). 

-      teksta Check Liste (sadržaj Check Liste prikazan je u Uvjetima korištenja: „Verifikacija motornog vozila i NEOSTAR jamstvo“). 

-      teksta „Općih uvjeta NEOSTAR jamstva“ i „Opsega NEOSTAR jamstva“ (uvjeti za dobivanje NEOSTAR jamstva opisani su u Uvjetima korištenja: „Verifikacija motornog vozila i NEOSTAR jamstvo“). 

 

Tek potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila potvrđuje se da su ostvareni svi uvjeti iz dostavljene ponude. Vrijeme trajanja predmetne ponude ovisi od načina odabira plaćanja Kupoprodajne cijene i navedeno je u ponudi. KUPAC-KORISNIK i PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaćaju da će, neovisno o načinu uplate Kupoprodajne cijene, a ovisno o tome da li je PRODAVATELJ-KORISNIK OBIČNI KORISNIK ili UGOVORNI KORISNIK, sam postupak kupoprodaje motornog vozila biti proveden na način kako slijedi: 

a)     Kada je PRODAVATELJ-KORISNIK OBIČNI KORISNIK: 

i.          trenutak uplate Kupoprodajne cijene (i iznosa povećavanja vrijednosti motornog vozila za iznos odabrane i novčano naznačene vrijednosti NEOSTAR jamstva ukoliko je KUPAC-KORISNIK izabrao odnosnu mogućnost) (pod uvjetom da ista uplata bude izvršena za vrijeme trajanja važenja roka za uplatu kupoprodajne cijene po ponudi);  

ii.            u daljnjem roku od 5 (pet) radnih dana NEOINSPEKTOR će u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA, ali uz prisustvo KUPCA-KORISNIKA, na adresi PRODAVATELJA-KORISNIKA pregledati motorno vozilo (završna verifikacija); 

iii.            NEOINSPEKTOR Završnom verifikacijom potvrđuje da isto odgovara uvjetima Početne verifikacije, odnosno NEOINSPEKTOR potvrđuje da su ostvareni svi uvjeti verifikacije; 

iv.            Eventualna odstupanja stanja vozila prilikom Završne verifikacije u odnosu na Početnu verifikaciju NEOINSPEKTOR će zabilježiti na Check Listi, a KUPAC-KORISNIK istu supotpisati u znak suglasnosti s odstupanjima (izuzev onih odstupanja (stanje prijeđenih kilometara) kada NEOINSPEKTOR sam može potvrditi prihvatljivost ovog odstupanja; 

v.            KUPAC-KORISNIK odnosno motorno vozilo prima u posjed (termin primopredaje dogovaraju PRODAVATELJ-KORISNIK i KUPAC-KORISNIK. Ukoliko ne postignu dogovor oko termina, javit će ima se ovlaštena osoba NEOSTARA radi pomoći oko dogovaranja termina) te uz motorno vozilo prima u posjed i 3 (tri) primjerka potpisanog Ugovora o kupoprodaji (potpisanog od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA i/ili osobe koja u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA potpisuje ugovor), od čega 1 (jedan) primjerak po potpisu od strane KUPCA-KORISNIKA ostaje PRODAVATELJU-KORISNIKU. Potpisom na Ugovoru o kupoprodaji motornog vozila KUPAC-KORISNIK potvrđuje da isto odgovara njegovim zahtjevima te prihvaća kupoprodaju uz primjenu načela „viđeno-kupljeno“; 

vi.            Ukoliko KUPAC-KORISNIK u roku iz gornje točke (ii) na prethodni poziv NEOINSPEKTORA ne pristupi završnoj verifikaciji i/ili primopredaji motornog vozila smatrat će se da je KUPAC-KORISNIK odustao od postupka kupoprodaje motornog vozila. 

Ukoliko su ostvareni svi preduvjeti iz gore navedenih točka (i)-(v) smatrat će se da su ostvareni svi uvjeti iz dostavljene ponude, odnosno da je izvršena kupoprodaja odabranog motornog vozila (dalje u tekst: „Trenutak izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“), nakon čega NEOSTAR iznos dijela Kupoprodajne cijene (cijena bez naknade) koji drži u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA isplaćuje na račun PRODAVATELJA-KORISNIKA, u roku od 1 (slovima: jednog) radnog dana. PRODAVATELJ-KORISNIK prima na znanje da trenutak prispijeća iznosa dijela Kupoprodajne cijene (cijena bez naknade) na njegov račun ovisi o okolnostima koje nisu nužno pod kontrolom NEOSTAR-a (primjerice, pravila postupanja poslovnih banaka) te stoga trenutak prispijeća neće nužno biti na dan kada NEOSTAR zada nalog za provedbu odnosne transakcije. 

b)     Kada je PRODAVATELJ-KORISNIK UGOVORNI KORISNIK: 

i.            trenutak uplate Kupoprodajne cijene (pod uvjetom da ista uplata bude izvršena za vrijeme trajanja važenja roka za uplatu Kupoprodajne cijene po ponudi); 

ii.            u daljnjem roku od 5 (pet) radnih na adresi PRODAVATELJA-KORISNIKA, KUPAC-KORISNIK će pregledati motorno vozilo; 

iii.            KUPAC-KORISNIK potpisom na Ugovoru o kupoprodaji motornog vozila potvrđuje da isto odgovara zahtjevima KUPCA-KORISNIKA te prihvaća kupoprodaju uz primjenu načela „viđeno-kupljeno“; 

iv.            KUPAC-KORISNIK odnosno motorno vozilo prima u posjed (termin primopredaje dogovaraju PRODAVATELJ-KORISNIK i KUPAC-KORISNIK. Ukoliko ne postignu dogovor oko termina, javit će ima se ovlaštena osoba NEOSTARA radi pomoći oko dogovaranja termina), te uz motorno vozilo prima u posjed i 3 (tri) primjerka potpisanog (od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA i/ili osobe koja u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA potpisuje ugovor) Ugovora o kupoprodaji, koja osobno potpisuje te 1 (jedan) primjerak Ugovora o kupoprodaji ostaje PRODAVATELJU-KORISNIKU. U času primanja odnosno motorno vozilo prima u posjed KUPAC-KORISNIK dobiva i pripadajući račun, osim ukoliko mu isti ne bude poslan na adresu e-pošte (kao e-račun ili u drugoj odgovarajućoj formi); 

v.            Ukoliko KUPAC-KORISNIK u roku iz gornje točke (ii) ne pristupi pregledu motornog vozila i/ili primopredaji motornog vozila smatrat će se da je KUPAC-KORISNIK odustao od postupka kupoprodaje motornog vozila. 

Ukoliko su ostvareni svi preduvjeti iz gore navedenih točka (i)-(v) smatrat će se da su ostvareni svi uvjeti iz dostavljene ponude, odnosno da je izvršena kupoprodaja odabranog motornog vozila (dalje u tekstu: „Trenutak izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“), nakon čega NEOSTAR iznos dijela Kupoprodajne cijene (cijena bez naknade; i iznosa povećavanja vrijednosti motornog vozila za iznos odabrane i novčano naznačene vrijednosti NEOSTAR jamstva ukoliko je KUPAC-KORISNIK izabrao odnosnu mogućnost) koji drži u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA isplaćuje na račun PRODAVATELJA-KORISNIKA, u roku od 1 (slovima: jednog) radnog dana. PRODAVATELJ-KORISNIK prima na znanje da trenutak prispijeća iznosa dijela Kupoprodajne cijene (cijena bez naknade; i iznosa povećavanja vrijednosti motornog vozila za iznos odabrane i novčano naznačene vrijednosti NEOSTAR jamstva ukoliko je KUPAC-KORISNIK izabrao odnosnu mogućnost) na njegov račun ovisi o okolnostima koje nisu nužno pod kontrolom NEOSTAR-a (primjerice, pravila postupanja poslovnih banaka) te stoga trenutak prispijeća neće nužno biti na dan kada NEOSTAR zada nalog za provedbu odnosne transakcije. KUPCU-KORISNIKU (za slučaj kada je on OBIČAN KORISNIK) i PRODAVATELJU-KORISNIKU je do trenutka izvršenja kupoprodaje odabranog motornog vozila putem PLATFORME omogućeno dogovaranje probne vožnje. Ovisno o odluci NEOSTAR-a odnosnoj probnoj vožnji sudjelovat će i NEOINSPEKTOR. 

 

KUPCU-KORISNIKU skrećemo pažnju da će na ponudi za kupnju Odabranog motornog vozila koju KUPAC-KORISNIK može zaprimiti na svoj mail od PRODAVATELJA-KORISNIKA biti navedeni podaci vlasnika motornog vozila. Moguće je da PRODAVATELJ-KORISNIK motornog vozila nije ujedno i vlasnik motornog vozila već da radnje na PLATFORMI obavlja temeljem ovlaštenja vlasnika odnosnog motornog vozila. 

 

Iako PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaćanjem ovih Općih uvjeta jamči da je odnosno motorno vozilo njegovo isključivo vlasništvo ili da u pogledu istog raspolaže svim valjanim ovlaštenjima koja su temeljem primjenjivih propisa potrebna za provođenje aktivnosti na PLATFORMI, NEOSTAR upućuje KUPCA-KORISNIKA neposredno prije izvršenja kupoprodaje odabranog motornog vozila (npr. neposredno prije primitka u posjed motornog vozila i Ugovora o kupoprodaji motornog vozila) da: 

-      napravi uvid u osobnu iskaznicu PRODAVATELJA-KORISNIKA; 

-      napravi uvid u sadržaj punomoći (ako je PRODAVATELJ-KORISNIK različit od Vlasnika vozila, tj. ako PRODAVATELJ-KORISNIK odabrano motorno vozilo prodaje po punomoći); 

-      da original punomoći (ako PRODAVATELJ-KORISNIK odabrano motorno vozilo prodaje po punomoći) svakako zadržati jer će ga ovlaštena Stanica za tehnički pregled zatražiti na uvid prilikom registracije odabranog motornog vozila; 

-      sa sobom ponese vlastitu punomoć, ako KUPAC-KORISNIK obavlja kupoprodaju temeljem punomoći. 

 

* 

Ukoliko se NEOSTAR pojavljuje kao prodavatelj vozila (situacija kada se NEOSTAR pojavljuje kao PRODAVATELJ-KORISNIK) i/ili kao KOMISIONAR (prodaja u svoje ime, a za račun komitenta) sva ograničenja i/ili odricanja od odgovornosti NEOSTAR-a koja su kao takva naznačena u ovim Općim uvjetima se i na dalje primjenjuju, odnosno njihova primjena je ograničena u opsegu ograničenosti odgovornosti koju ima PRODAVATELJ-KORISNIK u odnosu na vozilo koje oglašava i prodaje putem PLATFORME. Slijedom navedenog NEOSTAR dogovara u opsegu odgovornosti PRODAVATELJA-KORISNIKA u odnosu na proces oglašavanja i/ili prodaje motornog vozila koje NEOSTAR oglašava i/ili prodaje putem PLATFORME u ulozi PRODAVATELJA-KORISNIKA. 

KOMISONA prodaje u kojoj NEOSTAR kao komisionar prodaje u svoje ime, a za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA koji kao takav odabere mogućnost NeoConsierge, odnosno komisione prodaje, je takav postupak u kojem PRODAVATELJ -KORISNIK u za to predviđenim mjestima na PLATFORMI odabere predmetnu mogućnost. Odnos između KORISNIKA i/ili PRODAVATELJA -KORISNIKA i NEOSTARA s osnove komisione prodaje regulirano je u poglavlju ovih općih uvjeta pod nazivom „NeoConsierge“. 

PRODAVATELJU-KORISNIKU omogućeno je da svoja motorna vozila reklamiraju i/ili ponude za prodaju i/ili prodaju putem postupka Otkup za NEOSTAR I/ILI UGOVORNI KORISNICI, a kojim će se PRODAVATELJU-KORISNIKU u za to predviđenim mjestima na PLATFORMI odabere tu mogućnost, te UGOVORNIM KORISNICIMA pošalje poziv za dostavljanjem ponude. Odnos između KORISNIKA i/ili PRODAVATELJA -KORISNIKA i/ili ugovornih korisnika i NEOSTARA s osnove predmetnog regulirano je u poglavlju ovih općih uvjeta pod nazivom „Otkup“. 

PLATFORMA se može koristiti u svrhu olakšavanja ugovaranja usluge servisiranja motornih vozila. 

 

PLATFORMA će KORISNIKU, koji želi reklamirati svoje usluge servisiranja motornih vozila, omogućiti unos podataka temeljem predefiniranih kategorija. Predmetno unošenje podataka, te odabir opcije za objavu istih smatrati će se pozivom za sklapanje ugovora o marketinškoj suradnji s NEOSTAROM. NEOSTAR će u daljnjem roku od najdulje 15 (petnaest) dana dostaviti KORISNIKU nacrt Ugovora o poslovnoj suradnji (kojim će se definirati uvjeti oglašavanja i licence za korištenje softverskog rješenja). Potpisom istog / istih KORISNIK postaje UGOVORNI KORISNIK – SERVISER. NEOSTAR zadržava pravo odbiti sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji s KORISNIKOM, te se predmetno ne smatra pozivom za dostavljanjem ponude i/ili obvezujućom radnjom NEOSTAR-a. 

 

KORISNIK koji želi izvršenje usluge servisiranja motornog vozila, te zbog navedenog putem PLATFORME pristupi reklamiranom UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU i unese podatke u za to predviđenim mjestima na PLATFORMI, od trenutka podnošenja upita i/ili zahtjeva za servisiranjem motornog vozila prema UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU i/ili rezerviranja termina servisiranja motornog vozila i/ili isplati naknadu za servisiranje motornog vozila postaje KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA. 

 

Oglas UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA u vidu reklamiranja usluge servisiranja, ukoliko isti odgovaraju uvjetima za objavu (uvjeti za objavu opisani su u: Uvjetima korištenja „Objava oglasa servisiranja motornog vozila“), objavit će se na samoj PLATFORMI na način da će biti javno vidljivi svim POSJETITELJIMA i KORISNICIMA PLATFORME. 

 

UGOVORNI KORISNIK – SERVISER jamči da je odnosni servisni prostor za servisiranje motornih vozila njegovo isključivo vlasništvo ili da u pogledu istog raspolaže svim valjanim ovlaštenjima koja su temeljem primjenjivih propisa potrebna za uredno provođenje poslovnih aktivnosti UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA, da se glede predmetnog servisnog prostora ne vodi nikakav spor pred sudom ili izabranim sudištem (arbitraža), te da predmetno nije opterećeno nikakvim teretom, zalogom, niti pravima trećih, bilo upisanim ili neupisanim, koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju pravo i/ili mogućnosti UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA na uredno provođenje poslovnih aktivnosti UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA. 

 

UGOVORNI KORISNIK – SERVISER izjavljuje i jamči da je u sustavu PDV-a te se za svo vrijeme trajanja odnosa s NEOSTAROM i/ili PLATFOROM obvezuje poslovati na način da se u svako doba nalazi u sustavu PDV-a.  

 

UGOVORNI KORISNIK - SERVISER prilikom unosa podataka putem PLATFORME, te unutar mogućnosti unosa takvih podataka u samu PLATFORMU i u razini u kojoj to PLATFORMA omogućava, mora (i) pružiti potpune i točne informacije o sebi i svom servisu, (ii) otkriti bilo kakve nedostatke i/ili ograničenja servisa i/ili svojih usluga i (iii) pružiti sve ostale relevantne informacije. UGOVORNI KORISNIK - SERVISER je isključivo odgovoran za sadržaj podataka i/ili ažuriranje unesenih podataka. Posebice, UGOVORNI KORISNIKSERVISER odgovoran je za unos podataka koji su potrebni za zakonito obavljanje platnih transakcija koje su potrebne kako bi se proveli poslovni procesi koje UGOVORNI KORISNIKSERVISER odabere tijekom korištenja PLATFORME (ovo uključuje, ali se ne ograničava na, broj računa, IBAN i Swift / BIC Code (ako je primjenjiv). UGOVORNI KORISNIK - SERVISER dužan je radi omogućavanja obavljanja platnih transakcija koristiti broj svojeg računa te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da je bankovni račun čije je podatke unio na PLATFORMU njegov račun te da nema zakonskih zapreka za obavljanje platnog prometa po istom. NEOSTAR postupa s predmnjevom istinitosti i/ili točnosti prethodnog navedenog te u slučaju suprotnog UGOVORNI KORISNIK SERVISER oslobađa NEOSTAR bilo kakve odgovornosti koja može proizaći iz suprotnog ponašanja. 

 

Posebice, UGOVORNI KORISNIK – SERVISER izjavljuje i jamči da ne postoje nikakve zapreke (npr., ali se ne ograničavajući na, blokada računa, nemogućnost vršenja obračunskih plaćanja, zabrana raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, a gotov novac koji je primio obavljajući registriranu djelatnost dužan je položiti na svoj račun u banci) kako bi se novčane transakcije vezane uz njegov poslovni račun odvijale na način i u rokovima kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima, Ugovorom o poslovnoj suradnji i/ili s njima povezanim dokumentima. UGOVORNI KORISNIKSERVISER obvezuje se za svo vrijeme trajanja odnosa s NEOSTAROM i/ili PLATFOROM poslovati na način da se u svako doba u cijelosti pridržava izjave i jamstva danog u prethodnoj rečenici. 

 

NEOSTAR neće redovito provjeravati sadržaj koji UGOVORNI KORISNIK – SERVISER objavljuje/učitava, ali zadržava pravo (ali ne i obvezu) da ukloni sadržaj štetnog ili zabranjenog karaktera kad ustanovi da je isti objavljen na web stranici. Materijali zaštićeni autorskim pravima, uključujući bez ograničenja softver, grafiku, tekstove, zvučne, video i glazbene zapise, ne smiju se objavljivati bez pravno valjanog dopuštenja vlasnika autorskog prava ili jednakovrijednog dokumenta.  

 

UGOVORNI KORISNIK - SERVISER je jedina osoba odgovorna za postavljanje cijene servisiranja motornih vozila i/ili termina servisiranja motornih vozila koje reklamira putem i/ili uz pomoć PLATFORME (uključujući sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA). 

 

Postupak objave oglasa u svrhu servisiranja motornog vozila UGOVORNI KORISNIK - SERVISER započinje, uz uvjet da je prethodno registriran za korištenje PLATFORME te da je s NEOSTAR-om sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji, na način da naznači i/ili priloži podatke (cijena, fotografije, pisani tekst, i sl.) na PLATFORMI, a sve u svrhu reklamiranja iste usluge servisiranja motornih vozila. Fotografije i/ili animacije i/ili videozapisi (zbirno, „slike“) koji se koriste u oglasima UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA moraju točno odražavati kvalitetu i stanje servisne radnje i/ili poslovnog prostora / nekretnine u/na kojoj se odnosna servisna radnja nalazi te su isključiva odgovornost UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA. NEOSTAR zadržava pravo zahtijevati da oglas/i imaju minimalni broj slika određenog formata, veličine i rezolucije. 

 

Sam postupak servisiranja motornog vozila počinje na način da KORISNIK - NARUČITELJ SERVISA na PLATFORMI odabere UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA i na „za to označenim poljima“ naznači zahtijevanu uslugu (koja može sadržavati i robu/dijelove koji će se ugrađivati prilikom izvršenja usluge servisiranja, pa se zbog navedenog u ovim općim uvjetima pod uslugom servisiranja podrazumijevaju i radovi i/ili roba/dijelovi kumulativno ukoliko je naručena usluga sadržavala i jedno i drugo), te vrijeme i datum izvršenja usluge servisiranja (ukoliko je riječ o „Instant“ usluzi) ili će predložiti datum i vrijeme izvršenja usluge servisiranja (ukoliko je riječ o „Ne-instant“ usluzi). 

 

Ukoliko UGOVORNI KORISNIK – SERVISER naznači da uslugu servisiranja obavlja „Instant“ isto podrazumijeva da će isti uslugu naručenu od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA obaviti u terminu (na datum i/ili vrijeme) koji je kao takav naznačen kao slobodan i odabran je od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. Kod opcije „Instant“ nije potrebna potvrda termina od strane UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA budući NARUČITELJ SERVISA odabire termin koji je slobodan i odabrani termin nije moguće mijenjati/otkazati od strane UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA. 

 

U situaciji kada UGOVORNI KORISNIK – SERVISER naznači da servisiranja obavlja „Ne-instant“ isto podrazumijeva da će isti uslugu naručenu od strane UGOVORNI KORISNIK – SERVISER obaviti u terminu koji se naknadno dogovori i/ili komunicira (putem PLATFORME) između UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA i KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. Dakle, kod „Ne-instant“ usluge potrebno je da UGOVORNI KORISNIK – SERVISER potvrdi termin unesen / zatražen od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. Ukoliko UGOVORNI KORISNIK – SERVISER u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata ne potvrdi termin unesen / zatražen od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA, smatrat će se da termin nije dogovoren, odnosno da je isti odbijen od strane UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA. 

 

UGOVORNI KORISNIK – SERVISER obvezuje se da će dogovorenu uslugu servisiranja motornog vozila za KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA obaviti: 

 1. u skladu s pravilima struke; 

 1.  za naknadu koja je određena i kao takva vidljiva na PLATFORMI;  

 1. u određenom/dogovorenom terminu i mjestu izvršenja.  

 

Usluga servisiranja motornog vozila pruža se kao kumulativan skup radova i/ili robe/dijelova unaprijed definiranih i uređenih po skupinama koje se za potrebe ovih Općih uvjeta nazivaju „servisni paketi“. Servisni paket obuhvaća ukupan rad UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA u trajanju propisanim od strane proizvođača vozila /tvornički normativ) i/ili ukupnu robu/dijelove potrebne za izvršenje određene usluge servisa te može biti standardno kategoriziran kao „Economy“ ili „Premium“. 

 

Servisni paket „Economy“ podrazumijeva profesionalan i stručan rad UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA i/ili robu/dijelove potrebne za izvršenje određene usluge servisa, pozicionirane u nižem do srednjem razredu cijena na tržištu maloprodaje robe/dijelova za motorna vozila  

 

Servisni paket „Premium“ podrazumijeva profesionalan i stručan rad UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA i/ili robu/dijelove potrebne za izvršenje određene usluge servisa, pozicionirane u srednjem do višem razredu cijena na tržištu maloprodaje robe/dijelova za motorna vozila 

 

NEOSTAR ne sudjeluje u određivanju proizvođača robe/dijelova koji se ugrađuju u vozilo, već je isto u potpunosti prepušteno odnosu UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA i KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA, pri čemu se mogući izbor definira odabirom „Economy“ ili „Premium“ standardnog servisnog paketa od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. 

 

Dodatno, UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU bit će omogućeno od strane Platforme kreirati i vlastite, tzv. custom-made servisne pakete, ili kao unaprijed pripremljene ili kreirane kroz direktan kontakt s KORISNIKOM – NARUČITELJEM SERVISA. 

 

KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA nakon odabira termina servisiranja motornog vozila i naznake same usluge servisiranja motornog vozila može naručiti uslugu na način da izvrši plaćanje iste usluge (unaprijed) ili samo da naruči uslugu bez plaćanja iste unaprijed (u takvoj soluciji KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA uslugu će podmiriti nakon izvršenja iste, u roku dospijeća kako je to naznačeno na računu UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA). Plaćanja usluge servisiranja regulirano je sukladno uvjetima za novčane transakcije i rezervaciju (uvjeti su opisani u: Uvjeti korištenja „Novčana transakcija i rezervacije“, podskupina: „Novčane transakcije za uslugu servisiranja. 

 

Nakon dogovora termina i sadržaja usluge servisiranja KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA zaprimiti će u svoj osobni pretinac potvrdu u kojoj će biti vidljive slijedeće informacije: 

 1. sadržaj naručene usluge servisiranja, 

 1. podaci o UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU, 

 1. datum i vrijeme naručene usluge servisiranja, 

 1. naknada za uslugu servisiranja motornog vozila. 

 

Izvršenje usluge servisiranja, odnosno trenutak istoga, te sam sadržaj prava i obveza, a uzimajući u obzir okolnost da NEOSTAR omogućuje korištenje PLATFORME i/ili srodne tehnologije za UGOVORNE KORISNIKE - SERVISERE i/ili KORISNIKE – NARUČITELJE SERVISA motornih vozila, u svrhu reklamiranja i/ili pojednostavljenja postupka narudžbe servisiranja motornih vozila, predstavlja isključivo odnos između UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA i KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA, te u vidu navedenoga informacije o okolnosti izvršenja usluge naručenog servisiranja, a koje su relevantne za čuvanje i/ili isplatu novčanih iznosa u vidu naknade za uslugu servisiranja sukladno „Uvjeti korištenja „Novčana transakcija i rezervacije“, podskupina: „Novčane transakcije za uslugu servisiranja“, NEOSTAR će zaprimiti od strane UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA, a sa čim je KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA suglasan. 

 

NEOSTAR i/ili PLATFORMA nije UGOVORNI KORISNIK - SERVISER i/ili KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA i/ili vlasnik UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA motornih vozila i/ili zastupnik (odnosno agent, posrednik ili komisionar) UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA i/ili KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. Sukladno navedenom. NEOSTAR i/ili PLATFORMA ne daje nikakvo jamstvo za izvršene usluge UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA i/ili kvalitetu izvršenja iste, kao niti bilo koju drugu vrstu jamstva i/ili garancije vezano uz odnos UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA i/ili KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA, osim ako ovim Općim uvjetima nije što drugo izrijekom predviđeno. 

Uvjeti korištenja „Novčana transakcija i rezervacije“ u svezi kupoprodaje motornog vozila 

 

Postupak rezervacije započinje izborom Odabranog motornog vozila od strane KUPCA-KORISNIKA. Odabrano motorno vozilo smatra se rezerviranim kada KUPAC-KORISNIK obavi cijeli proces rezervacije te sa svojim podatcima ispuni sva naznačena polja potrebna za rezervaciju proizvoda i odabere način uplate Kupoprodajne cijene. 

Odabrano motorno vozilo smatrat će se rezerviranim od trenutka rezervacije do trenutka završetka postupka financiranja (trenutkom završetka postupka financiranja smatra se trenutak uplate Kupoprodajne cijene, ali ne duže od 5 (pet) dana. 

Postupak rezervacije podrazumijeva sljedeće radnje: 

 1. Klik na odnosno motorno vozilo, kojom radnjom KUPAC-KORISNIK dolazi do detalja o motornom vozilu i izabire odnosno motorno vozilo kao Odabrano motorno vozilo. 

 1. Klik na polje „Rezerviraj vozilo“, kojom radnjom se KUPCU-KORISNIKU otvaraju polja koja isti treba ispuniti (polja za unos traženih podataka). 

 1. Nakon toga se KUPAC-KORISNIK preusmjerava na sigurnu stranicu za online autorizaciju kreditnih kartica posrednika u online naplati WSPay ili PayPal. 

 1. Na stranici za online autorizaciju kreditnih kartica KUPAC-KORISNIK upisuje podatke s kreditne kartice i podatke o vlasniku kreditne kartice, te klikom na za to predviđeno polje provodi autorizaciju sredstava na kreditnoj kartici u iznosu od 49 €(slovima: četrdeset i devet eura). Postupak autorizacije prethodno naznačenog iznosa moguće je provesti sljedećim kreditnim i debitnim karticama: Visa®, Mastercard®, Maestro®i Diners®. 

Potpunim unošenjem zahtijevanih podataka, i izborom podmirenja Kupoprodajne cijene uplatom u cijelosti, odnosno autorizacijom iznosa potrebnog za rezervaciju ako je primjenjivo, KUPAC-KORISNIK je uputio prema PRODAVATELJU-KORISNIKU zahtjev za dostavljanjem ponude za kupnjom Odabranog motornog vozila kojeg je u prethodno opisanom postupku naznačio kao Odabrano motorno vozilo za koje zahtjeva dostavljanje ponude. 

Nakon što je rezervacija KUPCA-KORISNIKA zaprimljena, te pod uvjetom da je unos njegovih podataka potpun i autorizacija iznosa provedena, na adresu e-pošte KUPCA-KORISNIKA (koju je KUPAC-KORISNIK naznačio u postupku rezervacije) dolazi potvrda o uspješnoj autorizaciji. 

Iznos autorizacije isplaćuje se na račun NEOSTAR-a. Isti će biti korišten u času izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila ili „oslobođen“ nakon nerealiziranja kupoprodaje Odabranog motornog vozila (kao trenutak nastupanja nerealiziranja kupoprodaje Odabranog motornog vozila uzima se trenutak isteka važenja ponude za kupoprodaju Odabranog motornog vozila – tek potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji potvrđuje se da su ostvareni svi uvjeti iz dostavljene ponude), i vraćen KUPCU-KORISNIKU na račun s kojeg su sredstva uplaćena. 

Budući da autorizacija iznosa potrebnog za rezervaciju nije znak da je ugovor sklopljen, takva postupak ne predstavlja niti davanje kapare niti davanje odustatnine. 

Iznos autorizacije koji KUPAC-KORISNIK omogući bit će „oslobođen“ prema KUPCU-KORISNIKU u slučaju nenastupanja trenutka realiziranja kupoprodaje Odabranog motornog vozila, sukladno općim uvjetima poslovanja kartičarske kuće preko koje je KUPAC-KORISNIK izvršio postupak autorizacije. 

U slučaju uplate ukupnog iznosaKupoprodajne cijene unutar roka naznačenog u samoj dostavljenoj ponudi iznos autorizacije će se uračunavati u ukupan iznos Kupoprodajne cijeneOdabranog motornog vozila. 

Osim uplate iznosa autorizacije u času izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila, i sve druge novčane transakcije u vidu uplate Kupoprodajne cijene, a sve do „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“, obavljaju se na račun NEOSTAR-a, koji odnosne novčane iznose zaprima u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA. 

„Trenutak izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“ smatra se trenutkom u kojem NEOSTAR odnosne novčane iznose (zaprimljene u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA) prestaje držati u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA već ih drži u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA. 

Ukoliko ne nastupi „Trenutak izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“ iznos uplaćene Kupoprodajne cijene i/ili dijela uplaćene Kupoprodajne cijene koji se nalazi na računu NEOSTAR-a vraća/uplaćuje se KUPCU-KORISNIKU na njegov račun (s kojeg je izvršena uplata od strane KUPCA-KORISNIKA) u roku od najkasnije 90 (devedeset) dana od dana uplate odnosne Kupoprodajne cijene. 

 

Korištenje paketa: „Prodaja i kupovina motornih vozila“

NEOSTAR za stavljanje na raspolaganje PRODAVATELJU-KORISNIKU paketa usluga putem PLATFORME (paket usluga obuhvaća sve usluge i/ili koristi koje kao takve proizlaze i/ili ih stječe PRODAVATELJ-KORISNIK korištenjem PLATFORME) ima pravo od PRODAVATELJA-KORISNIKA naplatiti odgovarajuću Naknadu (dalje u tekstu: „Naknada“).

Naknada predstavlja naknadu za uspjeh PRODAVATELJA-KORISNIKA u postupku prodaje Odabranog motornog vozila korištenjem paketa usluga koji mu je stavljen na raspolaganje putem PLATFORME i iznosi 1 % (slovima: jedan posto) uvećano za pripadajući iznos PDV-a, pri čemu će minimalna naknada iznositi ne manje od 100,00 € (slovima: sto eura) uvećano za pripadajući iznos PDV-a, a maksimalna naknada ne više od 500,00 € (slovima: petsto eura) uvećano za pripadajući iznos PDV-a i zaračunava se (za vozila koja imaju status „Objavljena“, „Rezervirana“, „Plaćena“ ili „Rezervirana za financiranje“) na sljedeći način:

- OBIČNOM KORISNIKU na postavljenu cijenu (cijena bez naknade) motornog vozila koju je KUPAC-KORISNIK prihvatio, uvećano za pripadajući iznos PDV-a koji se obračunava na odnosnu Naknadu (Primjer: ako postavljena cijena iznosi 15.000,00 € , naknada će iznositi 187,50 € (1% + PDV), a Kupoprodajna cijena motornog odnosno Kupoprodajna cijena vozila će iznositi 15.187,50 €).

- UGOVORNOM KORISNIKU od postavljene cijene (cijena bez naknade) motornog vozila koju je KUPAC-KORISNIK prihvatio (Primjer: ako postavljena cijena iznosi 15.000,00 €, naknada će iznositi 187,50 € (1% + PDV), a Kupoprodajna cijena motornog vozila odnosno Kupoprodajna cijena će iznositi 15.187,50 €).

Za potrebe ovih Općih uvjeta smatrat će se da su svi iznosi koje eventualno NEOSTAR podmiri u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA uključeni u iznos Naknade.

PRODAVATELJ-KORISNIK, kao jedina osoba odgovorna za odnosnu radnju, postavlja cijenu motornog vozila (cijena bez naknade) koje prodaje putem i/ili uz pomoć PLATFORME (uključujući sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete PRODAVATELJA-KORISNIKA, ako isti postoje, uključujući i PDV / upravnu pristojbu ako je primjenjivo troškove dostave, ostale manipulativne troškove i druge troškove, osim Naknade PLATFORME), pri čemu PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaća da isto vozilo neće nuditi na neki drugačiji način za manju cijenu. Cijena motornog vozila koju sukladno prethodnoj rečenici postavi PRODAVATELJ-KORISNIK, uvećat će se (za OBIČNOG KORISNIKA) za gore navedeni postotak Naknade PLATFORME koja se automatski generira, te će tako uvećana (za OBIČNOG KORISNIKA) predstavljati Kupoprodajnu cijenu

motornog vozila odnosno Kupoprodajnu cijenu dok će za UGOVORNOG KORISNIKA Kupoprodajnu cijenu motornog vozila odnosno Kupoprodajnu cijenu predstavljati postavljena cijena motornog vozila (cijena bez naknade).

Pravo na Naknadu dospijeva neposredno nakon „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“, a NEOSTAR je naplaćuje iz iznosa Kupoprodajne cijene koju u tom času drži u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA, u roku od 1 (slovima: jednog) radnog dana.

Iznimno, ukoliko PRODAVATELJ-KORISNIK PLATFORMU koristi kao alat za pohranu podataka o vozilima koje namjerava prodati te na taj način sam ograniči korištenje paketa usluga koji mu je stavljen na raspolaganje putem PLATFORME i vozila prodaje samostalno, bez korištenja bilo koje druge usluge iz paketa usluga koji mu je stavljen na raspolaganje putem PLATFORME (radi pojašnjenja, vozilo neće biti niti objavljeno na Platformi, tj. neće biti vidljivo trećima putem Platforme – dakle, samo vozila koja imaju status „Spremljeno bez objave“), bit će mu zaračunata Naknada u umanjenom iznosu, koji iznosi 0,5 % (slovima: nula cijelih pet (pola) posto) od ugovorene Kupoprodajne cijene, uvećano za pripadajući iznos PDV-a koji se obračunava na odnosnu Naknadu.

Pravo na Naknadu u umanjenom iznosu dospijeva neposredno nakon Trenutka izvršenja kupoprodaje odabranog motornog vozila, a NEOSTAR je naplaćuje iz iznosa Kupoprodajne cijene, u roku od 1 (slovima: jednog) radnog dana.

Pregled Naknada naplaćenih za korištenje paketa usluga putem PLATFORME PRODAVATELJU-KORISNIKU bit će vidljiv u osobnom profilu ili će mu biti dostavljeno putem adrese e-pošte PRODAVATELJA-KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI. Dodatno, svaka naplaćena Naknada bit će popraćena odgovarajućim računom koji će PRODAVATELJ-KORISNIK zaprimiti od strane NEOSTAR-a u svom osobnom profilu i/ili putem adrese e-pošte PRODAVATELJA-KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta PRODAVATELJ-KORISNIK daje izričitu i neopozivu suglasnost NEOSTAR-u da u bilo kojem trenutku od novčanog iznosa koji duguje PRODAVATELJU-KORISNIKU odbije i zadrži bilo koji iznos koji PRODAVATELJ-KORISNIK duguje NEOSTAR-u, u skladu sa zakonom.

NEOSTAR zadržava pravo mijenjati uvjete i/ili iznos naknade/a, pod istim uvjetima koji vrijede i za ove Opće uvjete.

Postupak potencijalne objave motornog vozila u svrhu prodaje istoga pomoću i/ili putem PLATFORME započinje unošenjem potrebnih podataka od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA.

PRODAVATELJ-KORISNIK jamči da je odnosno motorno vozilo njegovo isključivo vlasništvo ili da u pogledu istog raspolaže svim valjanim ovlaštenjima koja su temeljem primjenjivih propisa potrebna za provođenje aktivnosti na PLATFORMI, da se glede

predmetnog motornog vozila ne vodi nikakav spor pred sudom ili izabranim sudištem (arbitraža), te da predmetno motorno vozilo nije opterećeno nikakvim teretom, zalogom, niti pravima trećih, bilo upisanim ili neupisanim, koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju pravo KUPCA-KORISNIKA (uz isključenje ovog pravila za UGOVORNOG KORISNIKA koji s NEOSTAR-om prije stjecanja statusa sklapa s NEOSTAR-om zaseban ugovor o poslovnoj suradnji kojim se, između ostalog, reguliraju i uvjeti kupoprodaje tuđe stvari).

Prodavatelj prilikom unosa podataka putem PLATFORME, te unutar mogućnosti unosa takvih podataka u samu PLATFORMU (npr. PRODAVATELJ-KORISNIK naznačuje stanje vozila izborom opcija „Vrlo dobro“, „Dobro“ „Zadovoljavajuće (u voznom stanju)“ )i u razini u kojoj to PLATFORMA omogućava, mora (i) pružiti potpune i točne informacije o sebi i svom motornom vozilu, (ii) otkriti bilo kakve nedostatke i/ili ograničenja motornog vozila i (iii) pružiti sve ostale relevantne informacije. PRODAVATELJ-KORISNIK je isključivo odgovoran za sadržaj podataka i/ili ažuriranje unesenih podataka (uključujući fotografije).

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta PRODAVATELJ-KORISNIK obvezuje se i jamči da pristup PLATFORMI neće koristiti za bilo koju vrstu organizirane i pristrane političke aktivnosti te da neće objavljivati ili širiti zabranjeni sadržaj, uključujući sljedeće:

- klevetničke, uznemirujuće ili prijeteće poruke i sadržaj;

- spominjanje nezakonitih aktivnosti s namjerom počinjenja istih, ili poticanje drugih na obavljanje takvih aktivnosti;

- kršenje ili nezakonito prisvajanje tuđeg intelektualnog vlasništva, uključujući i autorska prava, registrirane žigove ili poslovne tajne;

- sadržaj koji sadrži nepoćudan i neprikladan jezik ili slike;

- reklamne, promotivne i ostale materijale komercijalne namjene, ako nisu izravno vezane uz aktivnosti koje se obavljaju uz pomoć PLATFORME, odnosno koje nisu vezane uz predmet prodaje i/ili servisiranja i/ili prijavu i obradu šteta;

- sadržaj štetnog karaktera za druge korisnike ili posjetitelje PLATFORME;

- bilo koji sadržaj kojim se krše primjenjivi nacionalni ili međunarodni propisi (uključujući i npr. svako postupanje suprotno Preporuci R(97) 20 Vijeća Europe o govoru mržnje, Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08 i br. 112/12) odnosno ono koje na bilo koji način potiče na nasilje ili mržnju ili predstavlja bilo koji oblik diskriminacije);

- sadržaj kojim se provjerava ili testira ranjivost nekog internetskog sustava ili mreže;

- sadržaj kojim se krše ili zaobilaze sigurnosne mjere;

- sadržaj koji ometa ili ugrožava aktivnosti i rad bilo kojeg korisnika, domene ili mreže, primjerice, slanjem kompjuterskih virusa, spam mailova, „bombardiranjem“ mailovima i slično;

- sadržaj kojim se prikriveno širi štetni softver (malware).

NEOSTAR neće redovito provjeravati sadržaj koji PRODAVATELJ-KORISNIK objavi / učita, ali zadržava pravo (ali ne i obvezu) da ukloni sadržaj štetnog ili zabranjenog karaktera kad ustanovi da je isti objavljen na web stranici. Materijali zaštićeni autorskim pravima, uključujući bez ograničenja softver, grafiku, tekstove, zvučne, video i glazbene zapise, ne smiju se objaviti.

jednakovrijednog dokumenta. Nadalje, registracijom na web stranici PRODAVATELJ-KORISNIK potvrđuje da neće: a) reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio PLATFORME osim onog što je dozvoljeno u okviru ovih Općih uvjeta; (b) koristiti ime, zaštitni znak, servere ili bilo koji drugi materijal NEOSTAR-a i POSLOVNIH PARTNERA za slanje neželjenih i nedopuštenih mailova i druge oblike komuniciranja; (c) koristiti bilo kakva automatizirana ili elektronička sredstva za pristup PLATFORMI (uključujući bez ograničenja robote, paukove, skripte ili alate za rušenje web stranica); d) postavljati pop-up oglase ili bilo kakav drugi sadržaj koji ometa i ugrožava preglednost PLATFORME ili e) remeti i ometa stranicu ili servere i mreže povezane s PLATFORMOM, ili na bilo koji način krši uvjete, procedure i propise mreža povezanih s PLATFORMOM. Naposljetku, PRODAVATELJ-KORISNIK registracijom na PLATFORMI jamči da neće pristupiti ili pokušati pristupiti računima drugih osoba te se lažno predstavljati prilikom korištenja PLATFORME.

Fotografije i/ili animacije i/ili videozapisi (zbirno, „slike“) koji se koriste u KORISNIKOVIM oglasima moraju točno odražavati kvalitetu i stanje motornog vozila te su isključiva odgovornost KORISNIKA. NEOSTAR zadržava pravo zahtijevati da oglas/i imaju minimalni broj slika određenog formata, veličine i rezolucije.

Jednako tako, NEOSTAR zadržava pravo, putem predefiniranja kategorija za unos podataka ili pregledom podataka koje slobodno unosi PRODAVATELJ-KORISNIK, ne objaviti određeno motorno vozilo, primjerice, ali se ne ograničavajući na:

i. Godište motornog vozila (motorno vozilo ne može biti starije od 15 (petnaest) godina);*

ii. Prijeđenim kilometrima motornog vozila (motorno vozilo ne smije prijeći više od 250.000 (dvije stotine i pedeset tisuća) kilometara);*

iii. Nedostatnost podataka koji su preduvjet za objavu motornog vozila (bez cjelovitih podataka nije moguć unos, tj. (uvjet je da se unesu svi podaci);

iv. Na temelju općeg stanja motornog vozila (primjerice, oštećenja vidljiva na fotografijama);

v. Nedostatak kvalitete objavljenih fotografija;

vi. U slučaju sumnje da se vozilo ne nalazi na mjestu isporuke (na ugovorenom području – geografskom području na kojem PLATFORMA djeluje – području registracije pravne osobe/entiteta/subjekta koji je nositelj prava na PLATFORMU);**

vii. Opća nesukladnost podataka.

* Za PRODAVATELJA-KORISNIKA koji je UGOVORNI KORISNIK ova ograničenja neće se primjenjivati, no takvo motorno vozilo bit će moguće prodavati samo u „offline“ načinu te se na njega neće primjenjivati odredbe o NEOSTAR jamstvu.

** PRODAVATELJ-KORISNIK koji je UGOVORNI KORISNIK moći će objaviti motorno vozilo koje se u trenutku objave nalazi izvan ugovorenog područja – geografskog područja na kojem PLATFORMA djeluje – područja registracije pravne osobe/entiteta/subjekta koji je nositelj prava na PLATFORMU.

Postupak objave oglasa u svrhu prodaje motornog vozila PRODAVATELJ-KORISNIK započinje, uz uvjet da je prethodno registriran za korištenje PLATFORME, na način da

naznači i/ili priloži podatke (cijena, fotografije, pisani tekst, i sl.) na PLATFORMI, a sve u svrhu reklamiranja istih motornih vozila u svrhu prodaje. Iako PLATFORMA KORISNIKU u pravilu omogućuje unos podataka temeljem predefiniranih kategorija, sadržaj za objavu vlastiti je odabir PRODAVATELJA-KORISNIKA. PLATFORMA i/ili NEOSTAR ne odgovaraju za kvalitetu i/ili istinitost podataka motornih vozila koje unese PRODAVATELJ-KORISNIK.

Podatci odabrani od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA objavit će se na samoj PLATFORMI sa statusom „Neverificirano“ i u tom statusu neće biti vidljivi i potencijalnim kupcima. Tako objavljeni oglas sadržavat će poruku „Vozilo u dolasku“ a sve iz razloga što je postupak prodaje moguć jedino ukoliko NEOSTAR izvrši Početnu verifikaciju predmetnog motornog vozila sukladno uvjetima za verifikaciju (uvjeti su opisani u: Uvjeti korištenja „Verifikacija motornog“).

Ukoliko motorno vozilo i podaci koji se na njega odnose odgovaraju uvjetima za objavu (uvjeti za objavu opisni su u: Uvjeti korištenja „Objava oglasa prodaje motornog vozila“), a što potvrđuje NEOSTAR putem NEOINSPEKTORA, isti će se objaviti na samoj PLATFORMI na način da će biti javno vidljivi svim POSJETITELJIMA i KORISNICIMA PLATFORME (status „Verificirano“).

Sam čin objave neće se smatrati niti općom ponudom niti izlaganjem robe niti pozivom za dostavljanje ponude.

Već objavljeni oglas moguće je mijenjati, no način ovisi o statusu KORISNIKA. UGOVORNI KORISNIK moći će samostalno izmijeniti objavljene podatke vezane za motorno vozilo sve do trenutka izrade ponude (drugim riječima, ako postoji dokument ponuda/račun za predujam i sl. više neće biti moguće mijenjati podatke vezane za motorno vozilo). OBIČNI KORISNIK odnosne izmjene neće moći obavljati samostalno već isključivo putem NEOINSPEKTORA.

PRODAVATELJ-KORISNIK je jedina osoba odgovorna za postavljanje cijene (cijena bez naknade) putem i/ili uz pomoć PLATFORME (uključujući sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete PRODAVATELJA-KORISNIKA, ako isti postoje, uključujući i PDV / upravnu pristojbu ako je primjenjivo, troškove dostave, ostale manipulativne troškove i druge troškove, osim Naknade PLATFORME). Cijena koju sukladno prethodnoj rečenici postavi PRODAVATELJ-KORISNIK, uvećana za Naknadu PLATFORME koja se automatski generira, predstavlja Kupoprodajnu cijenu motornog vozila odnosno Kupoprodajnu cijenu.

PRODAVATELJ-KORISNIK ima mogućnost odlučiti hoće li cijenu (cijena bez naknade) označiti kao fiksnu (čime potencijalnom KUPCU-KORISNIKU onemogućuje pregovaranje o Kupoprodajnoj cijeni već samo njezino prihvaćanje) ili kao ne-fiksnu (čime je potencijalnom KUPCU-KORISNIKU omogućeno ponuditi nižu Kupoprodajnu cijenu).

Prilikom nuđenja niže Kupoprodajne cijene od strane potencijalnog KUPCA-KORISNIKA, PRODAVATELJ-KORISNIK ne dozvoljava potencijalnom KUPCU-KORISNIKU da postavi neuobičajeno nisku cijenu putem toga da prihvaćanjem ovih Općih uvjeta nalaže PLATFORMI kreirati donju preporučenu granicu Kupoprodajne cijene ispod koje potencijalni KUPAC-KORISNIK ne može postaviti ponudu.

U odnosu na cijenu postavljenu od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA koji je OBIČNI KORISNIK i/ili u odnosu na cijenu ponuđenu od strane potencijalnog KUPCA-KORISNIKA (niže navedeni uvjeti zadržavanja prava ne objaviti i/ili izbrisati oglas mutatis mutandis će se primijeniti i na potencijalnog KUPCA-KORISNIKA, odnosno na njegovo postupanje tijekom pregovora o kupoprodaji motornog vozila), PLATFORMA zadržava pravo ne objaviti i/ili izbrisati oglas u sljedećim slučajevima:

- ukoliko je cijena postavljena od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA u previsokom iznosu („Neuobičajeno visoka cijena“) pa se time može smatrati da PRODAVATELJ-KORISNIK nema namjeru stvarne prodaje odnosnog motornog vozila već da je primaran razlog njegovog pristupanja PLATFORMI vlastiti marketing;

- ukoliko je cijena postavljena od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA u preniskom iznosu („Neuobičajeno niska cijena“) pa se time može smatrati da PRODAVATELJ-KORISNIK zaobilazi primjenjive propise (damping, plaćanje razlike do tržišne cijene kanalima različitim od onih predviđenih PLATFORMOM);

- ukoliko cijena postavljena od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA ne bude niža od cijene odnosnog motornog vozila koju je PRODAVATELJA-KORISNIKA postavio na drugima platformama/oglasnicima („Garancija najniže cijene“).

U pravilu, NEOSTAR oglase na PLATFORMI rangira prema vremenskom objavljivanju oglasa na način da kasniji oglas na PLATFORMI bude iznad ranijeg oglasa. Međutim, Plasman i rangiranje unosa u rezultatima pretraživanja na PLATFORMI može varirati i ovisiti o raznim čimbenicima, kao što su parametri i postavke pretraživanja KORISNIKA.

S obzirom da je PRODAVATELJ-KORISNIK isključivo odgovoran za unos i točnost unesenih podataka motornog vozila (između ostalog, PRODAVATELJ-KORISNIK je jedina osoba odgovorna za postavljanje cijene (cijena bez naknade) motornog vozila koje prodaje putem i/ili uz pomoć PLATFORME, uključujući i sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete PRODAVATELJA-KORISNIKA, ako isti postoje, uključujući i PDV / upravnu pristojbu ako je primjenjivo, troškove dostave, ostale manipulativne troškove i druge troškove, osim Naknade PLATFORME), u za to predviđena mjesta PLATFORME, NEOSTAR preporuča da prilikom unošenja podataka PRODAVATELJ-KORISNIK uvijek provjeri odnosne podatke. U pravilu, ispravak podataka bit će moguć samo postupkom brisanja starog unosa i ponovnim obavljanjem novog unosa podataka o motornom vozilu

NEOSTAR omogućuje korištenje PLATFORME i/ili srodne tehnologije za UGOVORNE KORISNIKE - SERVISERE i/ili KORISNIKE – NARUČITELJE SERVISA motornih vozila, u svrhu reklamiranja i/ili pojednostavljenja postupka narudžbe servisiranja motornih vozila.

NEOSTAR i/ili PLATFORMA nije UGOVORNI KORISNIK - SERVISER i/ili KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA i/ili vlasnik UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA motornih

vozila i/ili zastupnik (odnosno agent, posrednik ili komisionar) UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA i/ili KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA.

Postupak potencijalne objave reklamiranja usluge servisiranja motornog vozila pomoću i/ili putem PLATFORME započinje unošenjem potrebnih podataka od strane KORISNIKA. Predmetno unošenje podataka te odabir opcije za objavu istih smatrat će se pozivom za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s NEOSTAR-om. NEOSTAR će u daljnjem roku od najdulje 15 (petnaest) dana dostaviti KORISNIKU nacrt Ugovora o poslovnoj suradnji (kojim će se definirati uvjeti oglašavanja i licence za korištenje softverskog rješenja). Potpisom istog ugovora KORISNIK postaje UGOVORNI KORISNIK – SERVISER.

KORISNIK koji želi izvršenje usluge servisiranja motornog vozila, te zbog navedenog putem PLATFORME pristupi reklamiranom UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU i unese podatke u za to predviđena mjesta na PLATFORMI, od trenutka podnošenja upita i/ili zahtjeva za servisiranjem motornog vozila prema UGOVORNOM KORISNIKU – SERVISERU i/ili rezerviranja termina servisiranja motornog vozila i/ili isplate naknade za servisiranje motornog vozila postaje KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA.

UGOVORNI KORISNIK – SERVISER jamči da je odnosni servisni prostor za servisiranje motornih vozila njegovo isključivo vlasništvo ili da u pogledu istog raspolaže svim valjanim ovlaštenjima koja su temeljem primjenjivih propisa potrebna za provođenje aktivnosti na PLATFORMI, da se glede predmetnog servisnog prostora ne vodi nikakav spor pred sudom ili izabranim sudištem (arbitraža), te da predmetno nije opterećeno nikakvim teretom, zalogom, niti pravima trećih, bilo upisanim ili neupisanim, koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju pravo UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA.

Ukoliko isti odgovaraju uvjetima za objavu (uvjeti za objavu opisani su u: Uvjeti korištenja „Objava oglasa servisiranja motornog vozila“) isti će se objaviti na samoj PLATFORMI na način da će biti javno vidljivi svim POSJETITELJIMA i KORISNICIMA PLATFORME.

Sam postupak servisiranja motornog vozila počinje na način da KORISNIK - NARUČITELJ SERVISA na PLATFORMI odabere UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA i na „za to označenim poljima“ naznači zahtijevanu uslugu (koja može sadržavati i robu/dijelove koji će se ugrađivati prilikom izvršenja usluge servisiranja, pa se zbog navedenog u ovim Općim uvjetima pod uslugom servisiranja podrazumijevaju i radovi i/ili roba/dijelovi kumulativno ukoliko je naručena usluga sadržavala i jedno i drugo), te vrijeme i datum izvršenja usluge servisiranja (ukoliko je riječ o „Instant“ usluzi) ili će predložiti datum i vrijeme izvršenja usluge servisiranja (ukoliko je riječ o „Ne-instant“ usluzi).

Ukoliko UGOVORNI KORISNIK – SERVISER naznači da uslugu servisiranja obavlja „Instant“ isto podrazumijeva da će isti obaviti naručenu uslugu od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA u terminu (na datum i/ili vrijeme) koji je kao takav naznačen kao slobodan, dok u situaciji kada UGOVORNI KORISNIK – SERVISER naznači da servisiranja obavlja „Ne-instant“ isto podrazumijeva da će isti obaviti naručenu uslugu od strane UGOVORNI KORISNIK – SERVISER u terminu koji se naknadno dogovori i/ili komunicira (putem PLATFORME) između KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA i UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA.

KORISNIK - NARUČITELJ SERVISA nakon odabira termina servisiranja motornog vozila i naznake same usluge servisiranja motornog vozila može naručiti uslugu na način da izvrši plaćanje iste usluge (unaprijed) ili samo da naruči uslugu bez plaćanja iste unaprijed (u takvoj soluciji KORISNIK - NARUČITELJ SERVISA uslugu će podmiriti nakon izvršenja iste u roku dospijeća kako je to naznačeno na računu UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA).

Postupak objave oglasa u svrhu servisiranja motornog vozila UGOVORNI KORISNIK – SERVISER započinje uz uvjet da je prethodno registriran za korištenje PLATFORME te da je s NEOSTAR-om sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji, na način da naznači i/ili priloži podatke (cijena, fotografije, pisani tekst, i sl.) na PLATFORMI, a sve u svrhu reklamiranja iste usluge servisiranja motornih vozila. Fotografije i/ili animacije i/ili videozapisi (zbirno, "slike") koji se koriste u oglasima UGOVORNOG KORISNIKA - SERVISERA moraju točno odražavati kvalitetu i stanje servisne radnje te su isključiva odgovornost UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA. NEOSTAR zadržava pravo zahtijevati da oglas/i imaju minimalni broj slika određenog formata, veličine i rezolucije.

UGOVORNI KORISNIK - SERVISER ima mogućnost odlučiti hoće li servise motornih vozila obavljati na fiksno određeni datum, a što se naznačuje opcijom „Instant“ („Instant“ označava da je termin za servisiranje motornog vozila slobodan i/ili dostupan na točno određeni datum i/ili vremensko razdoblje te će u odgovarajućem izborniku biti prikazan kao slobodan pa ga potencijalni KORISNIK – NARUČITELJ SERVISA može odabrati kao željeni datum i/ili vrijeme servisiranja) ili „Ne-instant“ („Ne-instant“ označava da je potrebna posebna potvrda vremena i/ili datuma servisiranja motornog vozila).

Kod opcije „Instant“ nije potrebna potvrda termina od strane UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA budući KORISNIK - NARUČITELJ SERVISA odabire termin koji je slobodan i odabrani termin nije moguće mijenjati/otkazati od strane UGOVORNOG KORISNIKA-SERVISERA.

Kod „Ne-instant“ usluge potrebno je da UGOVORNI KORISNIK – SERVISER potvrdi termin unesen / zatražen od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA. Ukoliko UGOVORNI KORISNIK – SERVISER u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata ne potvrdi termin unesen / zatražen od strane KORISNIKA – NARUČITELJA SERVISA, smatrat će se da termin nije dogovoren, odnosno da je isti odbijen od strane UGOVORNOG KORISNIKA – SERVISERA.

POČETNA VERIFIKACIJA

Nakon što je objavljen oglas koji sadržava poruku „Vozilo u dolasku“ (motorno vozilo sa statusom „Neverificirano“) NEOSTAR, putem NEOINSPEKTORA (NEOINSPEKTOR se u svom radu ima pravo pouzdati u informacije pribavljene od PRODAVATELJA-KORISNIKA, pogotovo u slučajevima gdje određeni podaci nisu javno dostupni (npr. je li motorno vozilo sudjelovalo u sudaru), a potencijalno se može raditi o skrivenim nedostacima),

pristupa postupku Početne verifikacije predmetnog motornog vozila (radi provođenja postupka Početne verifikacije motorno vozilo mora biti na području Republike Hrvatske), sukladno sljedećim uvjetima („Check List“):

POPIS DIJELOVA KOJI SE PREGLEDAVAJU PRILIKOM VERIFIKACIJE

Vozilo u mirovanju

Ne postoje odstupanja u debljini/nijansi laka na pojedinim elementima

Interijer vozila u dobrom stanju (sjedala, ručica mjenjača, presvlaka volana)

Vozačev i suvozačev zaslon od sunca ispravni

Podizači stakala ispravni

Pokretanje motora automobila ispravno

Glavni ključ u dobrom stanju

Rezervni ključ prisutan

Upravljačka ploča radi ispravno

Nema znakova upozorenja na upravljačkoj ploči

Putno računalo radi ispravno (ako je primjenjivo)

Mlaznice vjetrobranskog stakla i rad brisača u dobrom stanju

Metlice brisača u dobrom stanju

Sirena vozila ispravna

Svjetla (prednja i stražnja) rade ispravno

Vanjski i unutarnji retrovizor ispravni i dobrom stanju

Sigurnosni pojasevi ispravni (prednji i stražnji)

Pomicanje vozačevog sjedala ispravno u svim smjerovima

Grijači u sjedalima ispravni (ako je primjenjivo)

Radio uređaj ispravan i funkcionalnost svih zvučnika

Klimatizacijski uređaj ispravan

Sustav grijanja ispravan

Ventilacija, strujanje zraka i regulacija brzine puhanja ispravna

Grijači stakla ispravni

Odmagljivanje bočnih retrovizora ispravno (ako je primjenjivo)

Pretinci, držači čaša, naslon za ruku ispravni i u dobrom stanju

Unutarnja ambijentalna svijetla ispravna

Krovni pomični prozor i krov ispravan (ako je primjenjivo)

Naponske utičnice (12v ili USB) ispravne

Centralno zaključavanje ispravno (ako je primjenjivo)

Poklopac prtljažnika ispravno funkcionira

Poklopac motora ispravno funkcionira

Prisutnost servisne knjige vozila

Prisutnost prometne dozvole vozila

Prisutnost sigurnosnog trokuta i prve pomoći

Vozilo u pokretu*

Promjena stupnja brzine ispravno

Brzinomjer ispravan (ako je primjenjivo)

Mjerni instrumenti i svijetla tijekom vožnje rade ispravno

Mjenjač mijenja brzine ispravno dok je hladan

Mjenjač mijenja brzine ispravno kad je zagrijan

Ručna kočnica radi ispravno

Papučice gasa, kočnice i spojke ispravne

Ubrzavanje automobila očekivano

Automobil se kreće po pravocrtnoj liniji

Provjera vibracija tijekom ubrzanja

Provjera ispravnosti kočnica tijekom normalnog i naglog kočenja

Kotači

Starost guma je unutar preporuke proizvođača

Dubina profila prednjih guma

Dubina profila stražnjih guma

Rezervna guma je prisutna (ako je primjenjivo)

Sve gume na istoj osovini su istog proizvođača, modela, veličine, potrošnje, brzine i opterećenja

Ispod poklopca motora

Nema neuobičajenih zvukova motora ili mirisa

Ispravna razina i stanje motornog ulja

Razina rashladnog sredstva i spremnik u dobrom stanju

Razina tekućine za kočnice i spremnik u dobrom stanju

Razina tekućine za pranje i spremnik u dobrom stanju

Nema vidljivih znakova istjecanja. Istjecanje se ne smatra štetnim za rad automobila.

Pogonsko remenje u dobrom stanju (ako je primjenjivo)

Crijeva u dobrom stanju

Nema znakova oštećenja ili napuknuća ožičenja, crijeva, plastičnih dijelova

* Automobil u pokretu bit će testiran do brzine od 80 km/h i vožnjom udaljenosti do 5 km. Posljedično, moguće je da neka odstupanja u radu koja se pojavljuju izvan ovih parametara neće biti moguće detektirati tijekom postupka verifikacije.

KUPAC-KORISNIK Check Listom je upozoren na odstupanja u stanju Odabranog motornog vozila između Početne verifikacije i Završne verifikacije, te će se smatrati da je potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila s istima suglasan i da ih prihvaća.

PRODAVATELJ-KORISNIK koji je OBIČAN KORISNIK prilikom pokretanja postupka Početne verifikacije motornog vozila, treba potvrditi mjesto i vrijeme na kojem će se provesti pregled motornog vozila od strane NEOINSPEKTORA. PRODAVATELJ-KORISNIK koji je OBIČAN KORISNIK odgovoran je za koordinaciju i organiziranje pregleda motornog vozila od strane NEOINSPEKTORA te ovime oslobađa NEOSTAR i/ili PLATFORMU i/ili NEOINSPEKTORA od bilo kakve štete koja bi mogla nastati. PRODAVATELJ-KORISNIK koji je OBIČAN KORISNIK prima na znanje i suglasan je da neće podnositi nikakve zahtjeve protiv istih, kako s osnove iz kupoprodaje i/ili upotrebe proizvoda i/ili usluga, tako i s bilo koje druge osnove.

Postupak Početne verifikacije mora biti obavljen u roku od 3 (slovima: tri) radna dana od dana objave oglasa koji sadržava poruku „Vozilo u dolasku“. U suprotnom, objavljeni će oglas biti deaktiviran.

PRODAVATELJ-KORISNIK prima na znanje i prihvaća da Početna verifikacija motornog vozila ne predstavlja oblik jamstva, te NEOSTAR time ne daje nikakvu garanciju za ispravnost i/ili karakteristike odnosnog motornog vozila. Koliko god Početna verifikacija može biti od koristi prilikom odluke o kupnji motornog vozila, Početna verifikacija nije jamstvo i/ili garancija da pregledano motorno vozilo nema oštećenja i/ili da je NEOINSPEKTOR i/ili PLATFORMA i/ili NEOSTAR identificirao sve postojeće nedostatke na motornom vozilu.

U tu svrhu PRODAVATELJ-KORISNIK motornog vozila mora označiti ima li odnosno motorno vozilo ili ne Postojeće tvorničko jamstvo na vozilu.

Ukoliko odnosno motorno vozilo ima Postojeće jamstvo na vozilu, PRODAVATELJ-KORISNIK treba unijeti:

- datum do kada Postojeće jamstvo na vozilu vrijedi

- do koje kilometraže Postojeće jamstvo na vozilu vrijedi.

Nakon što je motorno vozilo prošlo postupak Početne verifikacije (Početna verifikacija znači da je NEOSTAR prihvatio motorno vozilo za prodaju putem PLATFORME te odnosno motorno vozilo dobiva status „Verificirano“ – ODOBRIO NEOSTAR) zainteresirani KUPAC-KORISNIK, da bi započeo postupak eventualne kupoprodaje odabranog motornog vozila, šalje upit PRODAVATELJU-KORISNIKU je li Odabrano motorno vozilo dostupno i/ili pogodno za prodaju, te upit u odnosu na ponuđenu Kupoprodajnu cijenu.

ZAVRŠNA VERIFIKACIJA

Radi provođenja postupka Završne verifikacije, motorno vozilo mora biti na području Republike Hrvatske.

a) Kada je PRODAVATELJ-KORISNIK OBIČNI KORISNIK:

Po uplati Kupoprodajne cijene (pod uvjetom da ista uplata bude izvršena za vrijeme trajanja važenja roka za uplatu Kupoprodajne cijene po ponudi), u daljnjem roku od 5 (pet) radnih dana NEOINSPEKTOR će u ime i za račun KUPCA-KORISNIKA na adresi PRODAVATELJA-KORISNIKA pregledati motorno vozilo.

NEOINSPEKTOR potvrđuje da Odabrano motorno vozilo odgovara uvjetima verifikacije, odnosno NEOINSPEKTOR potvrđuje da su ostvareni svi uvjeti verifikacije, dodatno uzimajući u obzir isključivo eventualno dodatno prijeđene kilometre u odnosu na stanje prijeđenih kilometara koji su uneseni prilikom objave.

NEOINSPEKTOR može učiniti iznimku u odnosu naznačene uvjete verifikacije (Odabrano motorno vozilo ne odgovara nekom ili više uvjeta verifikacije) isključivo uz pisanu suglasnost KUPCA-KORISNIKA koja mora biti dana na mjestu Završne verifikacije i času potpisivanja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila, budući time izražava suglasnost s odnosnim odstupanjima i prihvaća ih.

KUPAC-KORISNIK Odabrano motorno vozilo prima u posjed, te uz Odabrano motorno vozilo prima u posjedi i 3 (tri) primjerka (od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA i/ili osobe koja u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA potpisuje ugovor) potpisanog Ugovora o kupoprodaji.

1 (jedan) primjerak Ugovora o kupoprodaji po potpisu od strane KUPCA-KORISNIKA ostaje PRODAVATELJU-KORISNIKU;

2 (dva) primjerka Ugovora o kupoprodaji KUPAC-KORISNIK po potpisivanju zadržava za potrebe upisa prava vlasništva u prometnu dozvolu Odabranog motornog vozila i odgovarajući javni upisnik pri nadležnoj stanici za tehnički pregled;

Potpisom na Ugovoru o kupoprodaji motornog vozila KUPAC-KORISNIK potvrđuje da isto odgovara njegovim zahtjevima te prihvaća kupoprodaju uz primjenu načela viđeno-kupljeno.

b) Kada je PRODAVATELJ-KORISNIK UGOVORNI KORISNIK:

Po uplati Kupoprodajne cijene (pod uvjetom da ista uplata bude izvršena za vrijeme trajanja važenja roka za uplatu Kupoprodajne cijene po ponudi), u daljnjem roku od 5 (pet) radnih dana KUPAC-KORISNIK će na adresi PRODAVATELJA-KORISNIKA pregledati motorno vozilo.

KUPAC-KORISNIK potvrđuje da Odabrano motorno vozilo odgovara zahtjevima KUPCA-KORISNIKA (potpisom na Ugovoru o kupoprodaji motornog vozila, čime prihvaća kupoprodaju uz primjenu načela viđeno-kupljeno);

KUPAC-KORISNIK Odabrano motorno vozilo prima u posjed, te uz Odabrano motorno vozilo prima u posjedi i 3 (tri) primjerka (od strane PRODAVATELJA-KORISNIKA i/ili osobe koja u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA potpisuje ugovor) potpisanog Ugovora o kupoprodaji;

KUPAC-KORISNIK potpisuje sva 3 (tri) primjerka, nakon čega 1 (jedan) primjerak Ugovora o kupoprodaji ostaje PRODAVATELJU-KORISNIKU;

2 (dva) primjerka Ugovora o kupoprodaji služe KUPCU-KORISNIKU za potrebe upisa prava vlasništva u prometnu dozvolu Odabranog motornog vozila i odgovarajući javni upisnik pri nadležnoj stanici za tehnički pregled

NEOSTAR daje mogućnost KUPCU-KORISNIKU (koji je postao vlasnik predmetnog motornog vozila) da vrati i/ili proda kupljeno motorno vozilo (za koje je na PLATFORMI naznačeno pravo na ovu vrstu jamstva) prema NEOSTAR-u u roku od 15 (petnaest) dana od početka „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“ (rok od 15 dana (15.dan završava najkasnije u 18:00 h tog dana) za povrat i/ili prodaju počinje od početka „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“ te ističe u 18:00 h 15. dana), neovisno o tome da li je PRODAVATELJ-KORISNIK sami NEOSTAR i/ili neki drugi PRODAVATELJ-KORISNIK. 

Uvjeti pod kojima se ostvaruje pravo na aktiviranje NEOSTAR jamstva su (osim gore prethodno naznačenih općenitih uvjeta) objašnjeni u nastavnim odredbama ovog poglavlja:  

 • Predmetno jamstvo se može ostvariti samo ukoliko je kupljeno motorno vozilo:  

 • Prešlo manje od 1.000,00 km (tisuću kilometara); 

 • Nema limarsko-lakirerskih oštećenja, nastalih nakon isporuke vozila; 

 • Nema mehaničkih i/ili drugih oštećenja;  

 • Odgovara utvrđenom stanju prilikom „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila;  

 • Nisu rađene preinake/dorade na vozilu nastale nakon isporuke vozila; 

 • Vozilo nije opterećeno potraživanjima i/ili ograničenjima koja imaju treće strane i/ili bilo kakvim drugim ograničenjima i/ili opterećenjima i/ili pravima. 

Kupljeno motorno vozilo je moguće vratiti i/ili otkupiti sa 100% (sto posto) povrata sredstava i/ili u visinu uplaćene kupoprodajne cijene u slučaju da je unutar 15 dana isto kupljeno motorno vozilo: 

 • Prešlo manje od 1.000,00 km (tisuću kilometara); 

 • Nema limarsko-lakirerskih oštećenja, nastalih nakon isporuke vozila; 

 • Nema mehaničkih i/ili drugih oštećenja;  

 • Nisu rađene preinake/dorade na vozilu nastale nakon isporuke vozila; 

 • Odgovara utvrđenom stanju prilikom „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila;  

 • Vozilo nije opterećeno potraživanjima i/ili ograničenjima koja imaju treće strane i/ili bilo kakvim drugim ograničenjima i/ili opterećenjima i/ili pravima. 

 

Zahtjev za povrat i/ili kupnju se može zatražiti na jedan od 2 načina; 

 

Dodatni troškovi i/ili ključ za umanjenje cijene i/ili umanjenje iznosa povrata za KUPCA-KORISNIKA, u slučaju da NEOSTAR prihvati aktivirati predmetno jamstvo iako nisu ostvareni osnovni uvjeti za aktiviranje jamstva: 

 • NEOSTAR će obračunati 1 € za svaki daljnji prijeđeni km preko 1.000,00 km (tisuću kilometara); 

 • U slučaju lim-lak oštećenja i/ili mehaničkih oštećenja nastalih za vrijeme korištenja vozila NEOSTAR će umanjiti otkupnu vrijednost vozila prema procjeni štete ovlaštenog procjenitelja angažiranog od strane NEOSTAR-a. 

 

Aktiviranje predmetnog jamstva nije moguće:  

 • Za  kupljena motorna vozila sa više od 196 kW ili sportskih izvedenica proizvođača kao što su AMG, RS, M serija i sl..; 

 • Ako je KUPAC-KORISNIK i/ili povezana osoba KUPCA-KORISNIKA već zatražila aktiviranje ovog jamstva u zadnjih 12 mjeseci; 

 • Ako kupljeno motorno vozilo ne ostvaruje uvjete za aktiviranje jamstva. 

 • Ukoliko za to nisu ostvareni uvjeti sukladno predmetnom poglavlju i/ili sadržaju ovog jamstva. 

 

Napomene: 

KUPAC-KORISNIK može zahtijevati aktiviranje predmetnog jamstva i nakon proteka 15 dana za što će se odrediti fer otkupna cijena predmetnog vozila nakon pregleda i procjene vrijednosti vozila. NEOSTAR ima diskrecijsko pravo ne aktivirati predmetno jamstvo, te nije vezan uz zahtjev KUPACA-KORISNIKA. 

Ukoliko je stvarni vlasnik vozila Leasing društvo KUPAC-KORISNIK treba u vlastitom angažmanu i trošku raskinuti Ugovor o leasingu. NEOSTAR će u opisanoj situaciji otkupiti vozilo od Leasinga za isti iznos koji je plaćen (pod uvjetom da su za to ostvareni uvjeti sukladno predmetnom poglavlju i/ili sadržaju ovog jamstva). 

NEOSTAR ne vraća i/ili ne sudjeluje u troškovima nastalim za prometovanje na cestama kao što su; registracija, tehnički pregled, polica osiguranja i ostali troškovi povezani za kupljeno motorno vozilo. 

U slučaju prihvaćanja zahtjeva za aktiviranjem jamstva NEOSTAR će povrat sredstava i/ili kupoprodajnu cijenu isplatiti u predviđenom roku od 5 radnih dana na bankovni račun KUPCA-KORISNIKA. 

KUPAC-KORISNIK će za potrebe aktiviranja predmetnog jamstva će potencijalno trebati potpisati izjavu/e, kupoprodajni ugovor i sl 

KUPAC-KORISNIK je svjestan da je obvezan prikazati točno i/ili istinito činjenično stanje, te isti neće postupati na prijevaran  način u svojim i/ili u svezi svojeg zahtjeva za aktiviranjem predmetnog jamstva.  Svako postupanje suprotno navodnom biti će razloga za naknadu štete prema NEOSTAR. 

Predmetno jamstvo je za KUPACA-KORISNIKA besplatno te NEOSTAR ne naplaćuje nikakvu naknadu za isto jamstvo, i zbog navedenoga, iako će NEOSTAR pokušati ostvariti sve pogodnosti iz istog jamstva u korist KUPCA-KORISNIKA, moguće je da NEOSTAR odbije zahtjev za aktiviranjem istoga jamstva, odnosno isto ne obvezuje NEOSTAR na bilo koji način, a sa čime je KUPAC-KORISNIK suglasan.   

Svako objavljeno vozilo može imati samo 1 (jednu) od 3 (tri) moguće vrste jamstva:

Postojeće jamstvo na vozilu

NEOSTAR jamstvo, 12 mjeseci 

NEOSTAR jamstvo, 6 mjeseci

Njegovo postojanje PRODAVATELJ-KORISNIK obilježava prilikom unosa motornog vozila na PLATFORMU. Postojeće jamstvo na vozilu je jamstvo za ispravnost na mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima motornog vozila u razdoblju i rasponu kilometara propisanih od strane proizvođača Odnosnog motornog vozila. Ukoliko je u Trenutku izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila vremensko razdoblje do isteka Postojećeg jamstva na vozilu duže od 6 (šest) mjeseci, KUPAC-KORISNIK zadržava Postojeće jamstvo na vozilu te se za Odabrano motorno vozilo ne može steći mogućnost odabira NEOSTAR jamstva.

Prijava kvara za vrijeme trajanja Postojećeg jamstva na vozilu obavlja se prema ovlaštenoj servisnoj mreži propisanoj od strane proizvođača vozila. Ovlaštena servisna mreža proizvođača vozila može se pronaći na službenim web stranicama proizvođača vozila za tržište Republike Hrvatske.

Svako objavljeno vozilo može imati samo 1 (jednu) od 3 (tri) moguće vrste jamstva:

NEOSTAR jamstvo, 12 mjeseci

NEOSTAR jamstvo, 6 mjeseci

Postojeće jamstvo na vozilu

NEOSTAR jamstvo:

· PREMIUM jamstvo

· bez franšize

· do 12 mjeseci za vozila mlađa od 7 godina i manje od 130 000 km

· do 6 mjeseci za vozila starija od 7 godina (max.15 godina) ili više od 130 000 km

Više o trajanju NEOSTAR jamstva možete pročitati u nastavku, a o opsegu jamstva u članku Opseg i izuzeća NEOSTAR jamstva.

U slučaju važećeg Postojećeg jamstva na vozilu, Neostar jamstvo počinje važiti nakon isteka preostalog perioda manje od 6 (šest) mjeseci

Trajanje NEOSTAR jamstva počinje od Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila.

Starost vozila se računa od datuma prve registracije.

Važna napomena:

NEOSTAR jamstvo neprenosivo je osim u sljedećem slučaju: NEOSTAR jamstvo stječe PRODAVATELJ-KORISNIK u Trenutku izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila, vezano je uz broj šasije Odabranog motornog vozila te neposredno nakon Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila prelazi na KUPCA-KORISNIKA, u kojem času počinje njegovo trajanje i primjena.

NEOSTAR jamstvo primjenjuje se na sve stalno ugrađene mehaničke i elektronske dijelove motornog vozila popisane u Check Listi kroz postupak Početne verifikacije i

Završne verifikacije, osim za dijelove i funkcije na vozilu koje su naznačene kao neispravne, na način i u opsegu kako je to predviđeno „Opsegom i izuzeća NEOSTAR jamstva“.

Iz NEOSTAR jamstva bit će isključene one stavke kod kojih je zabilježeno odstupanje u odnosu na stanje vozila prilikom Završne verifikacije u odnosu na Početnu verifikaciju zabilježene na Check Listi, a na koja je KUPAC-KORISNIK pristao. Također, NEOSTAR JAMSTVO neće biti ostvareno ukoliko KUPAC-KORISNIK od datuma prodaje, ne dostavi NEOSTAR-u dokaz o tome da su na Odabranom motornom vozilu odrađeni zadnji servisni radovi predviđeni (preporučeni) od strane proizvođača motornog vozila.

Također, NEOSTAR jamstva neće vrijediti ukoliko je PRODAVATELJ-KORISNIK dao/unio/učitao na PLATFORMU netočne podatke o Postojećem jamstvu na vozilu, u kojem slučaju NEOSTAR zadržava pravo naknade štete proizašle iz takvog postupanja PRODAVATELJA-KORISNIKA.

KUPAC-KORISNIK mora bez odgađanja prijaviti kvar u NEOSTAR jamstvenom roku, i uvijek prije početka popravka, te motorno vozilo staviti na raspolaganje za popravak. Prijava kvara za vrijeme trajanja NEOSTAR jamstva obavlja se iz profila KUPAC-KORISNIK na način da KUPAC-KORISNIK odabire raspoloživi servisni paket te prijavljuje kvar prema dostupnoj NEOSTAR mreži servisa.

Dodatna pretpostavka za ostvarivanje prava u skladu s ovim NEOSTAR jamstvenim uvjetima je odobrenje zastupnika za popravak i navođenje identifikacijskog broja kvara/štete prije izvođenja popravka. NEOSTAR izvodi popravak sam ili imenuje člana dostupne NEOSTAR mreže servisa ili imenuje prikladni stručni servis za popravak. U slučaju kršenja ove obveze NEOSTAR se oslobađa obveze iz NEOSTAR jamstva, neovisno o tome otežava li se zbog toga NEOSTAR-u, i/ili i njegovom zastupniku (naveden u § 10. Općih uvjeta NEOSTAR jamstva) i/ili članu dostupne NEOSTAR mreže servisa utvrđivanje nastanka odnosnog opsega kvara koja podliježe NEOSTAR jamstvu.

Za sve uvjete NEOSTAR jamstva molimo svakako unaprijed pročitajte dokumente „Opsegom i izuzeća NEOSTAR jamstva“ koji će biti sastavni dio Ponude (za kupoprodaju motornog vozila) te će biti dostupni putem u njoj navedenih poveznica („linkova“), dok će sama Ponuda činiti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji motornog vozila.

Trajno ugrađeni dijelovi na koje se primjenjuje Neostar jamstvo:

Motor

Cilindarski blok, kućište koljenastog vratila, kućište bregastog vratila, kućište brtvenog prstena, kućište rotacionog motora, svi unutrašnji dijelovi povezani sa sustavom podmazivanja (uljnog kruga), glava motora, brtva glave motora, gumice ventila, zupčasti remen s natezačima i rolama, poklopac zupčastog remena, hladnjak ulja motora, karter motora, davač tlaka ulja motora, senzor razine ulja motora, kućište filtera ulja i zamašnjak s nazubljenim vijencem.

Manualni i automatski mjenjač

Kućište mjenjača, svi unutrašnji dijelovi uključujući hidrodinamičku spojku, dvostruko kvačilo od mjenjača s dvostrukim kvačilom, računalo automatskog mjenjača, hladnjak ulja mjenjača, hidraulični cilindar kvačila, aktuator kvačila, aktuator mjenjača i računalo i hidraulična jedinica automatiziranog mjenjača (npr. Easytronic).

Diferencijal i kutija raspodjele momenta

Kućište diferencijala (prednji, stražnji i pogon na sve kotače) uključujući sve unutrašnje dijelove, spojka (flanša).

Pogonske osovine

Ležajevi kotača, kardanska vratila, pogonske osovine, pogonske spone, iz sustava kontrole proklizavanja (npr. ASR, ASC, EDS, 4Matic): senzori broja okretaja, elektronske upravljačke jedinice, hidraulične jedinice, spremnik tlaka kao i dobavna pumpa.

Upravljanje

Mehanička ili hidraulična letva volana sa svim unutrašnjim dijelovima; hidraulična pumpa sa svim unutrašnjim dijelovima, električni motor servo volana, elektronski dijelovi upravljanja, električno blokiranje upravljača.

Kočnice

Glavni kočioni cilindar, pojačivač sile kočenja (servo), hidropneumatika (spremnik tlaka i regulator tlaka), vakuum pumpa, kočioni cilindar kotača doboš kočnica, kočiona kliješta, regulator sile kočenja, ograničavač sile kočenja i iz ABS-a: elektronska upravljačka jedinica, hidraulična jedinica kao i senzor broja okretaja.

Sustav goriva

Pumpa za gorivo, brizgači goriva, pumpa ubrizgavanja, pumpa visokog tlaka, kompresor, dobavna pumpa, turbopunjač, elektronski dijelovi sustava ubrizgavanja/ motormanagementa (npr. upravljačka jedinica, mjerači količine i mase zraka, AGR/EGR ventil)

Električni sustav

Alternator s regulatorom i jednosmjernom spojkom, anlaser, elektronski dijelovi paljenja s kablovima za paljenje kao sastavni dio sustava, električni vodiči elektronskog sustava ubrizgavanja, razvodnik paljenja, elektronska jedinica motora, start generator, bobina, relej/upravljačka jedinica grijača, kondenzator, rotor; bord računalo, instrument ploča, prednji i stražnji motor brisača, motor brisača farova, motor grijanja/ dodatne ventilacije, truba, iz sustava elektronike unutrašnjosti: središnja električna kutija, središnja upravljačka jedinica (npr. ECU; BCM; BSI; ZIM; REC).

Elektrika udobnosti

Od električnih podizača prozora: prekidač, električni motori, upravljačka jedinica; od električnog pomičnog krova: prekidač, električni motori, upravljačka jedinica; od centralnog zaključavanja: prekidač, električni motori, upravljačka jedinica, magnetske zavojnice, upravljačke jedinice vrata, grijači prednjeg i stražnjeg vjetrobranskog stakla (osim razbijanja).

Sustav hlađenja

Hladnjak, hladnjak grijanja, termostat/kućište termostata, pumpa za vodu, dodatna pumpa za vodu, hladnjak za automatski mjenjač, visko/termo ventilator, motor ventilatora kabine, spojka ventilatora, termoprekidač i modul hlađenja.

Sustav klimatizacije

Kompresor, spojka kompresora, amortizer, kondenzator, ventilator, upravljačka jedinica klima sustava, kontrolna ploča automatske klime.

Ispušni sustav

Lambda sonda, račva cijevi i dijelovi držača u vezi sa zamjenom lambda sonde. AGR/EGR hladnjak, elektronski dijelovi sustava čišćenja ispušnih plinova, katalizator i filtar krutih čestica (DPF).

Sustavi sigurnosti

Upravljačka jedinica zračnih jastuka, senzor udara, električni konektori, ožičenje, kontaktni dijelovi upravljača, upravljačka jedinica zatezača pojaseva, senzor zauzetosti sjedala, upravljačka jedinica sustava nadzora tlaka u gumama i senzor, upravljačka jedinica sustava upozorenja u slučaju sudara, upravljačka jedinica sustava upozorenja prilikom napuštanja vozne trake.

Sustav dinamike vožnje

Senzor tlaka u kočnicama, upravljačka jedinica ESP sustava, senzor kuta zakretanja upravljača, žiroskop senzor, senzor bočnog ubrzanja, senzor broja okretaja kotača, upravljačka jedinica sustava proklizavanja (TCS sustav).

Hibridni pogon

Elektronska upravljačka jedinica baterije hibridnog vozila, hladnjak i ventilator za hibridnu bateriju, Plug-in uređaj za punjenje integriran u vozilo (osim kabela za punjenje), ožičenje visokog napona, pretvarač napona, visokonaponski DC/DC pretvarač, 12V DC/DC pretvarač, izmjenjivač smjera-inverter za hibridni sustav; od sustava hibridnog pogona: električna pumpa za vodu, elektromotori, generatori, mjenjač, upravljačka jedinica, energetska elektronika.

Električni pogon

Elektromotori pogona, električni grijač sustava grijanja putničkog prostora, električni pojačivač sile kočenja, električni kompresor klima uređaja, ožičenje visokog napona, uređaj za punjenje integriran u vozilo (osim kabela za punjenje), ventilator za hlađenje pogonske baterije, upravljačka jedinica pogonske baterije, energetska elektronika pogona, pretvarač napona bord sustava, izmjenjivač-inverter bord sustava.

Radni i pomoćni materijali kao što su gorivo, kemikalije, ulošci filtera, antifriz i tekućina za zaštitu od smrzavanja, hidraulične tekućine, ulja, masti i ostala maziva su uključeni samo ako su povezani s dijelom koji je obuhvaćen jamstvenim popravkom.

Brtve, brtvene manšete, brtveni prsteni osovina, crijeva, cijevi, svjećice i grijači pokriveni su jamstvom samo u slučaju kada su povezani s jednim odštetnim zahtjevom jednog dijela pokrivenim jamstvom pri čemu su izgubili svoju funkciju i njihova je zamjena tehnički potrebna.

Neostar jamstvo ne pokriva:

1. Dijelove koji nisu odobreni od proizvođača;

2. Potrošni dijelovi; iznimka su izolirani slučajevi oštećenja potrošnih dijelova, kao u slučaju jamstvenog popravka kada je neophodna njihova zamjena ili popravak;

3. Ožičenja.

Sadržaj Neostar jamstva, izuzeća

· Ako dio pod NEOSTAR jamstvom, zbog kvara nastalog tijekom trajanja NEOSTAR jamstva, izgubi svoju funkcionalnost unutar roka trajanja NEOSTAR jamstva te je zbog toga potreban popravak, KUPAC-KORISNIK ima pravo na popravak u opsegu predviđenom ovim Općim uvjetima NEOSTAR jamstva, naknada u novcu je isključena.

Neovisno o uzrocima koji su istome doprinijeli, ne postoji Neostar jamstvo za kvar:

1. zbog sudara, tj. neposrednog vanjskog iznenadnog djelovanja mehaničke sile;

2. zbog namjernih ili zlonamjernih radnji, otuđenja, posebno krađe, neovlaštene uporabe, razbojstva i pronevjere;

3. zbog neposrednog djelovanja životinja (i ugriza kune), oluje, tuče, mraza, oksidacije/korozije, udara groma, potresa ili poplave;

4. zbog neposrednog djelovanja zapaljenja, požara ili eksplozija, neovisno o tome nalazi li se njihov uzrok u unutrašnjosti motornog vozila ili se na motornog vozilo djelovalo izvana;

5. koje su nastale izravnim ili neizravnim prodorom ili ulaskom vode;

6. zbog ratnih događaja svih vrsta, građanskog rata, unutrašnjeg nemira, štrajka, zabrane korištenja, zapljene ili drugih službenih mjera ili zbog nuklearne energije;

7. za koje treća osoba kao proizvođač, dobavljač, prodavatelj (npr. za pogreške pri proizvodnji, izradi, konstrukcijske i organizacijske pogreške, jamstvo zamjenskih dijelova itd.) mora odgovarati ili obično odgovara prema ugovoru te također prema nalogu za popravak (npr. pogreške pri popravku u slučaju prethodnog popravka) ili drugom ugovoru o održavanju, jamstvu i/ili osiguranju.

Ne postoji Neostar jamstvo za kvar:

1. zbog uporabe neprikladnih pogonskih tvari, nedostatka ulja ili pregrijavanja;

2. koje nastaju zbog izlaganja motornog vozila većim opterećenjima osovine ili prikolice od onih koje je dopustio proizvođač;

3. nastale zbog sudjelovanja u vozačkim aktivnostima s obilježjem utrka ili u treninzima za takve aktivnosti

4. koje su prouzročene preinakama izvornih konstrukcija motornog vozila (npr. tuning) ili ugradnjom dijelova trećih proizvođača ili dodatne opreme koju nije odobrio proizvođač

5. zbog uporabe stvari kojoj je vidno potreban popravak, osim ako se ne može dokazati da kvar stoji u vezi s potrebom za popravkom te stvari

6. na motornom vozilu koje je KUPAC-KORISNIK barem privremeno koristio za komercijalni prijevoz osoba ili komercijalno iznajmljivao različitim skupinama ljudi (uključujući, ali se ne ograničavajući na rent-a-car aktivnosti, taxi, uber, bla-bla car i sl.)

7. koja se koriste za iznajmljivanje, dostavu, auto-školu ili u krugu zračnih luka

8. koja su registrirana na trgovca ili na servis automobila

9. koja se prodaju trgovcima vozila za daljnju prodaju

10. koja su prilikom nezgode u posjedu ili u vlasništvu jednog trgovca ili servisa automobila

11. od specijalnih i malih serija, odnosno predserija, kao i s motorima s povećanom snagom ( npr. Audi Abt, Audi R-/S-/RSmodeli, VW Oettinger, BMW M-Serija/Alpina, Ford Cosworth, Opel OPC/Lotus, Brabus, AMG, itd.

12. sa više od 8 cilindara

13. koja su tehnički izmijenjena postupcima Chiptuning, plinskom instalacijom, itd.

14. čija je prodajna cijena manja od 1.990,84 €

15. koja nisu prodana u Hrvatskoj

16. koja nisu registrirana u Europi u zemljopisnom smislu

17. koje su uzrokovane komponentom koja nije obuhvaćena opsegom NEOSTAR jamstva

18.

Pretpostavke za ostvarivanje prava na Neostar jamstvo su sljedeće:

· da su nakon kupnje radovi održavanja/servisa koje preporučuje proizvođač provedeni kod prodavača ili kod ovlaštenog servisera kojeg odobrava proizvođač;

· da se KUPAC-KORISNIK pridržavao napomena proizvođača u uputama za rad motornog vozila;

· da su odmah prijavljeni napravljeni zahvati ili ostale manipulacije na brojaču kilometara te ostale neispravnosti ili zamjene;

· da je kvar koji podliježe NEOSTAR jamstvu odmah prijavljen i to prije početka popravljanja;

· da nisu prekršene odredbe za Obradu NEOSTAR jamstva

· Neostar jamstvo nema franšize.

Maksimalno pokriće jamstva:

Za vozila do 10 godina starosti, odnosno, do 200.000 prijeđenih kilometara maksimalno pokriće jamstva iznosi 3.300,00€ (s uključenim PDV-om). Ukoliko trošak popravka prelazi navedeni iznos, osiguranje pokriva troškove do 3.300€ (s uključenim PDV-om), a ostatak iznosa plaća kupac/korisnik.

Za vozila starija od 10 godina, odnosno, s više od 200.000 prijeđenih kilometara maksimalno pokriće jamstva iznosi 700,00€ (s uključenim PDV-om). Ukoliko trošak popravka prelazi navedeni iznos, osiguranje pokriva troškove do 700,00€ (s uključenim PDV-om), a ostatak iznosa plaća kupac/korisnik.

PLATFORMA se može koristiti u svrhu olakšavanja prodaje i/ili kupnje motornog vozila i/ili ugovaranja servisiranja motornog vozila i/ili olakšavanja procesa prijave šteta na motornom vozilu.

PLATFORMA nema niti pravnu ni procesnu sposobnost te nije ugovorna strana ni u jednoj od gore navedenih transakcija.

Informacije o određenom motornom vozilu dostavlja KORISNIK i/ili POSLOVNI PARTNER, a ne NEOSTAR. Cijena i ostali uvjeti svake kupoprodaje i/ili pružanja usluge ostaju predmet izravnog pregovora između PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA, odnosno između naručitelja i izvršitelja, dok je usluga PLATFORME isključivo pomoćna, te u granicama opisanim ovim Općim uvjetima.

PLATFORMA u svrhu omogućavanja i/ili olakšavanja transakcija između KORISNIKA i/ili POSLOVNIH PARTNERA nudi sadržaj isprava (koje su sastavljene samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu) koje KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI, u slučaju da žele svoje transakcije (kupoprodaja motornih vozila i/ili servisiranje motornih vozila i/ili prijava štete na motornim vozilima) obaviti pomoću PLATFORME i/ili NEOSTAR-a, mogu iskoristiti:

Podjele po skupinama:

A/ Kupoprodaja motornih vozila:

1) PONUDA (kupoprodaja motornih vozila) (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

2) UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNIH VOZILA (koji služi i kao otpremnica) (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

3) CHECK LISTA (Početna verifikacija i Završna verifikacija) (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

4) Opseg i izuzeća NEOSTAR jamstva (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

5) RAČUN (kada je PRODAVATELJ-KORISNIK UGOVORNI KORISNIK) (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

6) ZAPISNIK (kojim se potvrđuje predaja određenih stvari uz Odabrano motorno vozilo) (obrazac vidljiv na sljedećoj poveznici/linku: [link]);

B/ Servisiranje motornih vozila:

1) PONUDA (servisiranje motornih vozila));

PLATFORMA KORISNIKU omogućuje unos podataka temeljem predefiniranih kategorija. Na taj način UGOVORNI KORISNIK (ne i OBIČNI KORISNIK) može, između ostalog, u svoje ime i za svoj račun, izraditi informativni izračun određenih poreznih davanja (uključujući, ali se ne ograničavajući na, porez na promet motornih vozila). UGOVORNI KORISNIK prima na znanje i prihvaća da su odnosni izračuni isključivo informativnog karaktera te da se ne mogu koristiti u druge svrhe. S obzirom na navedeno, NEOSTAR ne preuzima nikakvu odgovornost prema UGOVORNOM KORISNIKU u pogledu odnosnih izračuna.

KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI su jedini odgovorni za utvrđivanje svojih obveza na prijavljivanje, prikupljanje, predaju ili uključivanje u svoje transakcije i/ili cijene za prodaju robe i/ili usluga bilo kojeg primjenjivog PDV i/ili poreza na dohodak i/ili poreza na dobit i/ili bilo kojih drugih poreza. NEOSTAR i/ili PLATFORMA ne odgovara za obračun poreznih obveza i/ili prikazivanje poreznih obveza vezanih uz transakcije KORISNIKA i/ili POSLOVNIH PARTNERA na i/ili u svezi s PLATFORMOM.

Porezni propisi mogu od NEOSTAR-a zatražiti prikupljanje odgovarajućih poreznih podataka i/ili odbiti poreze od isplate KORISNICIMA i/ili oboje. Ako od nas to zahtijevaju porezni propisi i/ili drugi propisi, NEOSTAR zadržava pravo zadržati pojedinu ili sve isplate do porezno relevantnog iznosa. Ukoliko to bude zahtijevano od relevantnih i/ili nadležnih tijela i/ili bilo koje porezne uprave, NEOSTAR je ovlašten pružiti prema istima bilo koje informacije koje posjeduje u vezi KORISNIKA i/ili POSLOVNIH PARTNERA i/ili njihovih transakcija i/ili transakcija koje se odvijaju na i/ili u svezi PLATFORME, bez obzira na prirodu sudionika istih transakcija.

KORISNIK je jedina osoba odgovorna za postavljanje cijene (cijena bez naknade) motornog vozila koje prodaje putem i/ili uz pomoć PLATFORME (uključujući sve poreze i/ili troškove koji temeljem primjenjivih propisa terete KORISNIKA, ako isti postoje, uključujući i PDV / upravnu pristojbu ako je primjenjivo, troškove dostave, ostale manipulativne troškove i druge troškove, osim Naknade PLATFORME). NEOSTAR stoga KORISNIKU izričito preporuča da se upozna s potpunim poreznim tretmanom motornog vozila čije podatke unosi/učitava na PLATFORMU budući da je, između ostalog, izbor odgovarajućeg poreznog oblika primjenjivog na željene transakcije putem PLATFORME isključiva odgovornost KORISNIKA.

NEOSTAR može, prema vlastitom nahođenju, omogućiti KORISNICIMA (i) stvaranje, prijenos, slanje, primanje i pohranu sadržaja, poput teksta, fotografija, audio, video ili drugog materijala i informacija na i/ili putem PLATFORME („Vanjski sadržaj“); i (ii) pristup i/ili pregled sadržaja KORISNIKA i/ili bilo kojeg sadržaja koji NEOSTAR sam stavlja, a koji je dostupan na i/ili putem PLATFORME, uključujući vlastiti NEOSTAR sadržaj i bilo koji sadržaj koji je licenciran i/ili odobren za upotrebu od strane NEOSTAR-a i/ili preko treće strane („NEOSTAR sadržaj“).

PLATFORMA, NEOSTAR sadržaj i Vanjski sadržaj mogu u cijelosti ili djelomično biti zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakom i/ili drugim pravima i/ili propisima. KORISNIK prima na znanje i prihvaća da su PLATFORMA i NEOSTAR sadržaj, uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva, ekskluzivno vlasništvo NEOSTAR-a i/ili njegovih davatelja licenci i/ili ovlaštenja trećih strana. Radi izbjegavanja sumnje, naprijed navedeno obuhvaća: (i) „Intelektualno vlasništvo“ i/ili „IP“ – sva prava koja proizlaze iz intelektualnog vlasništva, uključujući (bez ograničenja) patente, svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, petty patents i utility models, žigove, prava proizvođača baza podataka, industrijski dizajn, autorska prava i pravo na topografiji poluvodičkih proizvoda (neovisno o tome jesu li bilo koja od tih prava registrirana, uključujući i prijave i pravo na podnošenje prijave za registraciju kojeg od tih prava) i sve izume, know-how, poslovne tajne, tehnike i povjerljive informacije, popise kupaca i dobavljača i ostalo znanje i informacije koje mogu biti u vlasništvu, i sva prava i oblike zaštite koji su slične prirode ili koji imaju jednak ili sličan učinak na bilo koje od ovih prava i koji mogu postojati bilo gdje u svijetu, u svakom slučaju za cijelo vrijeme njihova trajanja, i zajedno sa svim obnovama ili produženjima; (ii) „Informacijske tehnologije“ i/ili „IT“ bilo koji i svaki računalni hardware, software, firmware, mreže, internetske stranice, druga informatička tehnologija i bilo koja imovina koja u sebi ima ugrađenu bitnu informatičku tehnologiju;

KORISNIK neće uklanjati, mijenjati i/ili prikrivati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, uslužnim markama i/ili drugim obavijestima o vlasničkim pravima ugrađenim u PLATFORMU, NEOSTAR sadržaj ili Vanjski sadržaj. Svi zaštitni znakovi, uslužne oznake, logotipi, trgovačka imena i svi drugi identifikatori izvora NEOSTAR-a koji se koriste na/ili u vezi s PLATFORMOM i NEOSTAR sadržajem zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi NEOSTARA-a. Zaštitni znakovi, uslužne oznake, logotipi, trgovačka imena i bilo koje druge zaštićene oznake trećih strana koje se koriste na ili u vezi s PLATFORMOM i/ili NEOSTAROM sadržajem koriste se samo u svrhu identifikacije i mogu biti vlasništvo jedino njihovih stvarnih vlasnika.

KORISNIK neće koristiti, kopirati, prilagođavati, modificirati, pripremati izvedene radove, distribuirati, licencirati, prodavati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, prenositi, emitirati ili na neki drugi način iskorištavati PLATFORMU i/ili NEOSTAR sadržaj (uključujući, ali ne ograničavajući se na, gore navedeno Intelektualno vlasništvo i Informacijske tehnologije) osim u mjeri u kojoj je KORISNIK legalni vlasnik određenog sadržaja ili kako je to izričito dozvoljeno u ovim Općim uvjetima. Nikakve licence ili prava se ne daju KORISNIKU eksplicitno, implicitno ili na bilo koji drugi način bilo koje pravo intelektualnog vlasništva koje posjeduje ili kontrolira NEOSTAR ili njegovi davatelji licenci, osim licenci i prava izričito danih u ovim Općim uvjetima.

U skladu s ovim Općim uvjetima, NEOSTAR daje KORISNIKU ograničeno, svakodobno opozivo, neekskluzivno i neprenosivo pravo iskorištavanja softwarea radi (i) preuzimanja

i uporabe aplikacije na osobnim uređajima; i (ii) pristupa i pregleda bilog kojeg sadržaja koji je dostupan na PLATFORMI, a sve isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu KORISNIKA, odnosno samo za onu upotrebu koja je potrebna za izvršenje procesa koje PLATFORMA pruža KORISNIKU.

Stvaranjem, učitavanjem, objavljivanjem, slanjem, primanjem, pohranjivanjem ili na bilo koji drugi način stavljajući na raspolaganje bilo koji Vanjski sadržaj na ili putem PLATFORME, KORISNIK daje NEOSTAR-u neekskluzivnu, širom svijeta, bez naknade, neopozivu, trajnu, podlicenciranu i prenosivu licencu takvom sadržaju, sve u svrhu pristupa, korištenja, pohranjivanja, kopiranja, izmjene, pripreme izvedenih djela, distribucije, objavljivanja, prijenosa, emitiranja i na drugi način iskorištavanja takvog sadržaja na bilo koji način. Ako Vanjski sadržaj uključuje osobne podatke, takav se Vanjski sadržaj upotrebljava u ove svrhe samo ako je takva upotreba u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka te u skladu s Pravilima o privatnosti NEOSTAR-a.

KORISNIK je jedini odgovoran za sav Vanjski sadržaj koji učini dostupnim na ili putem PLATFORME. U skladu s tim, KORISNIK izjavljuje i jamči da: (i) je jedini i ekskluzivni vlasnik cjelokupnog Vanjskog sadržaja koji stavlja na raspolaganje na ili putem PLATFORME ili ima sva prava, licence, suglasnosti i izdanja koja su KORISNIKU potrebna za dodjelu NEOSTAR-u prava na korištenje Vanjskog sadržaja, (ii) niti Vanjski sadržaj niti njegovo postavljanje, učitavanje, objavljivanje, podnošenje ili prijenos Vanjskog sadržaja od strane KORISNIKA ili NEOSTAR-ova upotreba Vanjskog sadržaja (ili bilo kojeg njegovog dijela) predviđenog ovim Općim uvjetima neće prekršiti, protupravno prisiliti i/ili prekršiti prava trećih strana kao što su: patent, autorska prava, zaštitni znak, poslovna tajna, moralna prava i/ili druga vlasnička i/ili intelektualna vlasnička prava i/ili prava javnosti i/ili privatnosti i/ili prava bilo kojeg važećeg zakona i/ili propisa, (iii) KORISNIK neće objavljivati, slati ili prenositi bilo koji Vanjski sadržaj koji: je lažan, zavaravajući (izravno ili propustom ili neuspjehom ažuriranja podataka) ili je varljiv, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgaran i/ili uvredljiv, promiče diskriminaciju, bahatost, rasizam, mržnju, uznemiravanje i/ili nanošenje štete bilo kojem pojedincu i/ili grupi, nasilan i/ili prijeti i/ili promiče nasilje i/ili radnje koje prijete drugoj osobi i/ili životinji, te koji promiče nezakonite i/ili štetne aktivnosti. NEOSTAR može, bez prethodne najave, ukloniti i/ili onemogućiti pristup bilo kojem Vanjskom sadržaju za koji NEOSTAR utvrdi da krši bilo koji primjenjivi propis, ove Opće uvjete ili na drugi način može biti štetan ili neprimjeren NEOSTAR-u i/ili njegovim KORISNICIMA i/ili trećoj strani.

* * * * *

Svi rezultati rada koji proizlaze iz ili su povezani s PLATFORMOM, nastali u bilo kojem času tijekom korištenja PLATFORME, predstavljaju vlasništvo NEOSTAR-a. Sukladno, navedenom, isključivo NEOSTAR ima pravo komercijalizirati ih i temeljem navedenog ostvarivati prihod.

Ukoliko bi se neki dio interakcije KORISNIKA s PLATFORMOM prema primjenjivim propisima eventualno smatrao autorskim djelom, KORISNIK u cijelosti prenosi NEOSTAR-u sva svoja otuđiva autorska prava, uključujući, ali bez ograničenja, moralna, imovinska i svake druge vrste, koja se odnose na autorska djela koja su nastala na temelju interakcije s PLATFORMOM, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja u zemlji i inozemstvu, kao što su uključivo, ali ne isključivo: pravo snimanja, reproduciranja, eksploatiranja,

stavljanja u promet i javnog prikazivanja, pravo na izdavanje, distribuciju i prodaju filma i TV serije, prijevod, umnožavanje, uključujući i audiovizualne kazete i DVD, iznajmljivanje, kao i prava na prevođenje djela na strane jezike, te sva ostala autorska prava, kao i sva imovinska prava koja se polučuju iz njih, u svim sada poznatim i ubuduće otkrivenim načinima prikazivanja i u neograničenom broju primjeraka.

U svezi s gore navedenim, KORISNIK se obvezuje trpjeti da prerade kao što su npr. prijevodi, promjena imena/naziva proizvoda uz dozvolu isticanja samo prilagođenog/promijenjenog imena/naziva proizvoda, vizualnog rješenja, prilagodbe, uvođenje dodatnih elemenata (npr. posebnih elektroničkih naprava koja ispuštaju zvukove, displayeva), glazbene obrade i druge prerade autorskog djela koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera zaštićene kao samostalna autorska djela – primjerice razni drugi razvojni i pojavni oblici i načini iskorištavanja autorskog djela ukoliko će isti sami za sebe predstavljati samostalno autorsko djelo i/ili izum i/ili dizajn budu zaštićeni samostalno, putem trećih osoba sukladno primjenjivim propisima.

KORISNIK u cijelosti prenosi NEOSTAR-u sva svoja otuđiva prava koja se odnose na izum/patent/licenciju na izumima – osmišljenim proizvodima koji su nastali na temelju njegove interakcije s PLATFORMOM, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

Pod uvjetom da se isto primjenjuje na njegovu interakciju s PLATFORMOM, KORISNIK u cijelosti prenosi NEOSTAR-u sva svoja otuđiva prava u pogledu zaštite žigova povezanih s djelima i izumima nastalim na temelju interakcije KORISNIKA s PLATFORMOM, uključujući i pravo da NEOSTAR bude podnositelj prijava za zaštitu žiga i nositeljem žiga, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

KORISNIK u cijelosti prenosi NEOSTAR-u sva svoja otuđiva prava u pogledu zaštite industrijskog dizajna povezanih s djelima i izumima nastalim na temelju interakcije KORISNIKA s PLATFORMOM, uključujući i pravo da NEOSTAR bude nositeljem prijave industrijskog dizajna te nositeljem/stjecateljem dizajna, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.

KORISNIK se obvezuje, bez dodatne naknade, potpisati sve potrebne isprave i dodatna ovlaštenja koji bi bili potrebni kako bi se provele radnje i aktivnosti definirane ovim Općim uvjetima. Sve troškove davanja takvih dodatnih izjava i potpisivanja isprava snosit će NEOSTAR, uključujući i troškove pripadajućih taksi i sličnih pristojbi.

KORISNIK se odriče bilo kakve naknade kao i svih prava, i to onih prava kojih se sukladno pozitivnim zakonskim propisima može odreći, na bilo kakvo daljnje potraživanja koje NEOSTAR ostvari na djelima KORISNIKA.

KORISNIK i/ili POSLOVNI PARTNER prihvaća da NEOSTAR ne odgovara za prekid rada PLATFORME, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu

nastalu KORISNIKU i/ili POSLOVNOM PARTNERU kao posljedica pogreške na PLATFORMI, osim ukoliko drugačije nije definirano u Općim uvjetima korištenja. KORISNIK i/ili POSLOVNI PARTNER posebice prihvaćaju da NEOSTAR ne odgovara za prekid usluge PLATFORME, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu KORISNIKU i/ili POSLOVNOM PARTNERU kao posljedica pogreške na PLATFORMI i/ili softwareima trećih osoba i/ili poslovnih partnera koji su dio rješenja i/ili usluge koju pruža PLATFORMA. Nadalje, NEOSTAR ne odgovora za sadržaj softwarea proizvedenih od strane trećih, odnosno njihovu usklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima, ostalom regulativom te pravilima struke.

Kao isključivi nositelj prava na PLATFORMU, NEOSTAR ne posjeduje, kreira, prodaje, preprodaje, pruža, kontrolira, upravlja, nudi, isporučuje bilo koju robu i/ili usluge. KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI su sami odgovorni za svoju robu i/ili usluge i/ili međusobne transakcije koje kao takve mogu proizići i/ili biti vezane uz usluge PLATFORME i/ili NEOINSPEKTORA.

NEOSTAR, te od istoga angažirani: djelatnici, zaposlenici, NEOINSPEKTORI, predstavnici, filijale, partnerske tvrtke (kompanije), distributeri, distribucijski partneri, licencirani predstavnici, agenti ili druge osobe koje sudjeluju u stvaranju, uslugama, sponzoriranju, promoviranju i/ili koja na drugi način čine PLATFORMU i/ili njezin sadržaj dostupnim, nisu s bilo koje osnove odgovorni za (i) kaznene, posebne, indirektne ili posljedične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, štetu ili gubitak ugleda ili reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netočnost (opisnih) informacija o ponuđenoj robi za kupoprodaju i/ili usluzi za pružanje (uključujući cijene i/ili raspoloživost i/ili kvalitetu i/ili ispunjenje jamstava i/ili rokova i/ili sl.) na PLATFORMI, (iii) usluge obavljene ili proizvode ponuđene od strane POSLOVNIH PARTNERA i/ili KORISNIKA (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili u skladu s, uslijed i u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja i/ili kašnjenja PLATFORME, ili (v) za bilo kakvu (osobnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili, bilo to uslijed (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehaja, kvalificirane krivnje, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog djela ili prekršaja ili koje se u (cijelosti ili djelomično) mogu pripisati NEOSTAR-u i/ili PLATFORMI. U slučaju da se u konkretnom slučaju neko od gore navedenih isključenja odgovornosti ne primjenjuje uslijed njegove kolizije s kogentnim normama primjenjivog prava, a da se u takvom slučaju utvrdi odgovornost NEOSTAR-a, ista je ograničena na iznos od 1.000,00 kn (slovima: jednu tisuću kuna).

NEOSTAR nije odgovoran (i ne snosi nikakvu odgovornost) za korištenje, valjanost, kvalitetu, prikladnost, formu i/ili objave na PLATFORMI i ne daje nikakve izjave, jamstva i/ili uvjete vezano uz iste. KORISNIK priznaje i prihvaća da je relevantni pružatelj usluga i/ili prodavatelj robe i/ili kupac robe koje se reklamiraju na PLATFORMI isključivo KORISNIK i/ili POSLOVNI PARTNER, te da su isti isključivo odgovorni, te da isti preuzimaju svu odgovornost vezanu uz kupoprodaju robe i/ili pružanje usluge i/ili opis robe i/ili usluge i/ili jamstvo na robi i/ili usluzi, osim ako to nije drugačije propisano ovim Općim uvjetima.

Žalbe i/ili pritužbe vezane uz kupoprodaju robe i/ili pružanje usluge rješavat će izravno između sebe KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI (koji prodaju i/ili kupuju robu i/ili

pružaju usluge preko PLATFORME). NEOSTAR nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost povezanu s takvim pritužbama i/ili zahtjevima i/ili odgovornostima. NEOSTAR i/ili PLATFORMA ne djeluje kao trgovac i/ili pružatelj reklamiranih proizvoda i/ili usluga i/ili procjenitelj vrijednosti istih usluga i/ili robe.

Kada KORISNICI i/ili POSLOVNI PARTNERI rezerviraju i/ili prihvate rezervaciju i/ili naruče robu i/ili uslugu, odnosno međusobno sklapaju ugovor – NEOSTAR nije, i ne postaje, ugovorna strana takvog odnosa između KORISNIKA i/ili POSLOVNIH PARTNERA, a niti je i/ili ne postaje drugim sudionikom u ugovornom odnosu između KORISNIKA i/ili POSLOVNIH PARTNERA. NEOSTAR ne djeluje kao posrednik i/ili punomoćnik ni u jednom svojstvu niti za jednog KORISNIKA i/ili POSLOVNOG PARTNERA, osim ukoliko to nije izričito naznačeno u ovim Općim uvjetima.

PLATFORMA, osim što je mjesto oglašavanja, može ponuditi KORISNICIMA korištenje usluge NEOINSPEKTORA, a koji će obaviti poslove fotografiranja motornog vozila i/ili prijevoza motornog vozila i/ili pomoći prilikom samog sklapanja i/ili potpisivanja Ugovora o kupoprodaji motornog vozila i/ili pomoći u upisu prava vlasništva i/ili pregled motornog vozila, te utvrđivanje stanja istoga i sl. Odgovornost NEOINSPEKTORA isključena je u slučajevima u kojima ne postoji odgovornost NEOSTAR-a i/ili PLATFORME.

Usluge PLATFORME KORISNIK može koristiti kako bi zatražio i/ili planirao kupoprodaju robe i/ili ugovaranje usluge servisiranja i/ili dobio informacije o osiguranju i/ili reklamiranim uslugama, ali pri tome KORISNIK prima na znanje i prihvaća da NEOSTAR i/ili PLATFORMA ne snosi odgovornost ni obvezu prema KORISNIKU povezanu s bilo kojom uslugom i/ili kupoprodajom koju će KORISNIKU pružiti i/ili je KORISNIKU pružila treća strana, osim onih izričito navedenih u ovim Općim uvjetima.

U bilo kojem slučaju postupanja KORISNIKA protivno ovim Općim uvjetima i/ili primjenjivim propisima, NEOSTAR zadržava pravo naknade štete proizašle iz takvog postupanja KORISNIKA.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i bit će podvrgnut primjeni i tumačit će se u skladu s odredbama hrvatskog prava, isključujući primjenu Konvencije o međunarodnoj prodaji robe (CISG), Beč, 1980. te primjenu odredbi kolizijskog prava prema međunarodnom privatnom pravu.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovih Općih uvjeta, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora do (uključivo) 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) broj arbitara bit će jedan.

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora veća od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) broj arbitara bit će tri.

Mjerodavno pravo bit će pravo Republike Hrvatske.

Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski.

Mjesto arbitraže bit će Zagreb, Republika Hrvatska

Ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore.

U slučaju kada je PRODAVATELJ-KORISNIK fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, on sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima status potrošača. U tom slučaju na odnos PRODAVATELJA-KORISNIKA i NEOSTAR-a primjenjuje se sljedeće:

Sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19):

-      „ugovor na daljinu“ je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (točka 27);

-      „ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija“ je ugovor između trgovca i potrošača (točka 28):

o   koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, čak i kad je potrošač dao ponudu;

o   koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je trgovac pristupio potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potrošač bili istodobno fizički prisutni; ili

o   koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potrošaču.

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača i koji više ne želi sudjelovati u sadržaju PLATFORME može prekinuti sudjelovanje i zatvoriti korisnički račun klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. Ukoliko PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača ima tekuće aktivnosti na PLATFORMI (što uključuje npr. nefinalizirane transakcije, objavljena vozila i sl.), dužan ih je sve samostalno završiti prije brisanja svog računa. Pri tome je PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije brisanja svog računa. Brisanjem svog računa prestaju bilo kakva prava PRODAVATELJA-KORISNIKA koji ima status potrošača koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača istih u cijelosti odriče.

Međutim, ovo ne utječe na pravo NEOSTAR-a da PRODAVATELJU-KORISNIKU koji ima status potrošača onemogući opciju brisanja računa dok se ne završe tekuće aktivnosti koje PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača ima na PLATFORMI, ukoliko je isto u skladu s primjenjivim propisima.

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača, ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovorni odnos sklopljen S NEOSTAR-om izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana, prekidom sudjelovanja na PLATFORMI i zatvaranjem korisničkog računa klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima.

Za potrebe ovih Općih uvjeta smatra će se da su svi iznosi koje eventualno NEOSTAR podmiri u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA uključeni u iznos Naknade (za detalje, vidjeti dio „Naknada“ – Naknada predstavlja naknadu za uspjeh PRODAVATELJA-KORISNIKA u postupku prodaje Odabranog motornog vozila, a pravo na Naknadu dospijeva neposredno nakon „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“.

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača prihvaćanjem ovih Opih uvjeta potvrđuje da je upoznat s činjenicom da nema pravo na jednostrani raskid ugovornog odnosa s NEOSTAR-om ukoliko usluga NEOSTAR-a bude u potpunosti ispunjena.

U slučaju odstupanja odredbi ove glave i ostalih odredbi ovih Općih uvjeta, prednost u tumačenju u odnosu na prava potrošača imaju odredbe ove glave.

Ukoliko odredbe ove glave PRODAVATELJU-KORISNIKU nisu jasne i nedvosmislene, upućujemo PRODAVATELJA-KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše profil s PLATFORME.

U slučaju kada je KUPAC-KORISNIK fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, a PRODAVATELJ-KORISNIK je trgovac na način definiran Zakonom o zaštiti potrošača, tada KUPAC-KORISNIK sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima status potrošača. U tom slučaju na odnos PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA primjenjuju se dodatne odredbe koje definiraju poslovanje PRODAVATELJA-KORISNIKA s potrošačima, a sve sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19).

PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaća i razumije da niti NEOSTAR ni PLATFORMA nisu ugovorna strana transakcije između PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA te da je zadovoljavanje, svih zakonskih preduvjeta za ostvarivanje transakcije između PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA, uključujući, ali se neograničavajući na one propisane Zakonom a o zaštiti potrošača, isključiva odgovornost PRODAVATELJA-KORISNIKA.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo KORISNIKA da, kada je u svojstvu potrošača sukladno odnosnom Zakonu o zaštiti potrošača, prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na uslugu pruženu putem PLATFORME koju pruža NEOSTAR, može podnijeti u pisanom obliku, i to:

-      u poslovnim prostorijama NEOSTAR-a na adresi: NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735. KORISNIKU će bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora; ili

-      putem pošte na adresu: NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735; ili

-      na adresu e-pošte NEOSTAR d.o.o., [email protected];

Odgovor na pisani prigovor potrošača NEOSTAR će dati u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI.

Uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME

(sukladno odredbama Uredbe 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019.

o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja)

 

Ovi Uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME (Posljednje ažuriranje: 20.12.2021.godine) u odnosu na nove UGOVORNE KORISNIKE stupaju na snagu njihovim prihvatom, a u odnosu na postojeće UGOVORNE KORISNIKE po isteku obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME na PLATFORMI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME UGOVORNOM KORISNIKU, što god nastupi kasnije.

Za potrebe ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME UGOVORNI KORISNIK znači svaka privatna osoba koja djeluje u trgovačkom ili profesionalnom svojstvu ili bilo koja pravna osoba, koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga NEOSTAR PLATFORME u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnosti.

Razumljivost

Ovi Uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME, zajedno s Općim uvjetima NEOSTAR čiji sastavni dio čine, jednostavnim i razumljivim jezikom UGOVORNOM KORISNIKU pružaju sve potrebne informacije u skladu s Uredbom 2019/1150 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (nadalje: Uredba 2019/1150).

Dostupnost

Ovi Uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME dostupni su UGOVORNOM KORISNIKU u svakom trenutku na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): https://www.neostar.com/hr/terms-and-conditions?tab=10, te su i prije pružanja usluga NEOSTAR PLATFORME dani na uvid UGOVORNOM KORISNIKU putem odnosne poveznice. Putem odnosne poveznice biti će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME kao i Općih uvjeta NEOSTAR čiji sastavni dio čine, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150, sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „trajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“.

Prije registracije na NEOSTAR PLATFORMI UGOVORNI KORISNIK upućen je upoznati sa sadržajem ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME, kao i sa sadržajem Općih uvjeta NEOSTAR čiji sastavni dio oni čine.

Razlozi za odluku o suspenziju pružanja usluga NEOSTARA, djelomično ili u cijelosti, jesu:

-          Nepridržavanje Ugovora o poslovnoj suradnji;

-          Objavljivanje usluga/proizvoda UGOVORNOG KORISNIKA na drugim oglasnim prostorima po cijeni različitoj u odnosu na cijenu koju UGOVORNI KORISNIK istaknuo na NEOSTAR PLATFORMI ili putem NEOSTAR PLATFORME

Razlozi za odluku o prekidu pružanja usluga NEOSTARA, djelomično ili u cijelosti, jesu:

-          Kršenje Općih uvjeta NEOSTAR;

-          Prema razumnom mišljenju NEOSTARA bilo koja radnja i/ili propuštanje radnje i/ili mijenjanja opsega usluge ili proizvoda UGOVORNOG KORISNIKA koje može utjecati na uspješno funkcioniranje NEOSTAR PLATFORME i/ili na ugled iste;

-          Nezadovoljstvo KORISNIKA NEOSTAR PLATFORME UGOVORNIM KORISNIKOM u vidu niskih ocjena UGOVORNOG KORISNIKA na NEOSTAR PLATFORMI (bez obzira odnose li se niske ocjene na nepoštivanje obveza koje UGOVORNI KORISNIK ima ili je imao prema KORISNICIMA NEOSTAR PLATFORME iz njihovih direktnih poslovnih odnosa ili na što drugo).

Bilo koje drugo ograničenje

NEOSTAR nije odgovoran za eventualni prekid operativnosti bilo kojeg dijela Interneta niti za moguće reguliranje Interneta na način koji može ograničiti ili zabraniti pružanje/korištenje NEOSTAR PLATFORME, ili izvršivost njezinih online funkcija.

Druga ograničenja pružanja usluga / korištenja NEOSTAR PLATFORME mogu biti regulirani dvostrano obveznim ugovorima koje će biti zasebno sklapani između NEOSTARA i svakog pojedinog UGOVORNOG KORISNIKA i koji će, svaki za sebe, detaljnije definirati dodatne činidbe koje mogu predstavljati sadržaj odnosa NEOSTARA i svakog pojedinog UGOVORNOG KORISNIKA.

Dodatni kanali za distribuciju i potencijalni povezani programi

NEOSTAR ne pruža niti dodatne kanale za distribuciju ni potencijalno povezane programe putem kojih bi NEOSTAR mogao stavljati na tržište robu i usluge koje nude UGOVORNI KORISNICI. Međutim, NEOSTAR je u času stupanja na snagu ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME povezana osoba trgovačkog društva ZUBAK GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za popravak, održavanje i trgovinu automobilima i usluge, Velika Gorica (Grad Velika Gorica), Zagrebačka 117, OIB: 39135989747 koje može na tržište stavljati robu i usluge koje nude UGOVORNI KORISNICI.

 

Izmjene i dopune ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME

 

NEOSTAR zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME u bilo kojem trenutku u skladu s ovom odredbom. Ako NEOSTAR izmijeni ove Uvjete upotrebe NEOSTAR PLATFORME, objavit će revidirane Uvjete upotrebe NEOSTAR PLATFORME na PLATFORMI i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME i isti će biti dostupni na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): https://www.neostar.com/hr/terms-and-conditions?tab=10. Daljnji pristup ili korištenje PLATFORME od strane UGOVORNOG KORISNIKA predstavljat će prihvaćanje revidiranih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME.

Istodobno, NEOSTAR će UGOVORNOG KORISNIKA obavijestiti o svim predloženim izmjenama i/ili dopunama ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME zasebnom komunikacijom putem e-pošte, na adresu e-pošte UGOVORNOG KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI, a koja e-poruka će sadržavati obavijest o namjeravanim izmjenama i dopunama te poveznicu za pristup tekstu Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME.

Predložene izmjene i dopune ne provode se prije isteka obavijesnog roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave revidiranih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME na PLATFORMI i od dana slanja objave izmijenjenog i dopunjenog teksta Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME UGOVORNOM KORISNIKU, što god nastupi kasnije.

Putem odnosne poveznice biti će moguće pristupiti i svim ranije važećim verzijama ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME kao i Općih uvjeta NEOSTAR čiji sastavni dio čine, kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njihovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150, sve kako bi se odnosnom sredstvu osigurale karakteristike „trajnog medija“ odnosno „trajnog nosača podataka“.

UGOVORNI KORISNIK ima pravo raskinuti poslovni odnos s NEOSTAROM prije isteka obavijesnog roka. Takav raskid ugovora stupa na snagu po proteku obavijesnog roka.

UGOVORNI KORISNIK putem pisane izjave ili jasne potvrdne radnje, odreći obavijesnog roka iz stavka 3. ovog dijela u bilo kojem trenutku nakon što je primio obavijest na temelju stavka 2. ovog dijela.

Tijekom trajanja obavijesnog roka stavljanje u ponudu nove robe ili usluga putem NEOSTAR PLATFORME smatra se jasnom potvrdnom radnjom kojom se UGOVORNI KORISNIK odriče obavijesnog roka.

Obavijesni rok iz stavka 3. ovog dijela ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

-          ako NEOSTAR podliježe zakonskoj ili regulatornoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete upotrebe NEOSTAR PLATFORME na način koji mu ne dopušta da poštuje obavijesni rok iz stavka 3. ovog članka;

-          ako NEOSTAR mora iznimno izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete upotrebe NEOSTAR PLATFORME radi rješavanja nepredviđene i neposredne opasnosti povezane s obranom usluga NEOSTAR PLATFORME, potrošača ili UGOVORNIH KORISNIKA od prijevara, zlonamjernih programa, neželjene pošte, povreda podataka ili drugih kibersigurnosnih rizika.

 

Jasno vidljiv identitet

NEOSTAR osigurava da je identitet UGOVORNOG KORISNIKA koji pruža robu ili usluge putem NEOSTAR PLATFORME jasno vidljiv.

 

Ograničenje, suspenzija i prekid

 

U slučaju ograničenja ili suspendiranja pružanje usluga NEOSTAR PLATFORME UGOVORNOM KORISNIKU izvršenim od strane NEOSTARA, prije ili u trenutku stupanja na snagu ograničenja ili suspenzije NEOSTAR će dati UGOVORNOM KORISNIKU izjavu s razlozima za tu odluku.

 

Ako NEOSTAR odluči prekinuti pružanje usluga NEOSTAR PLATFORME u cijelosti UGOVORNOM KORISNIKU, tom UGOVORNOM KORISNIKU najmanje 30 (trideset dana) dana prije stupanja prekida na snagu na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): [link], uz istodobno slanje poruke e-pošte na registriranu adresu UGOVORNOG KORISNIKA, daje izjavu s razlozima za tu odluku, čime se omogućuje pristup od strane UGOVORNOG KORISNIKA odnosnom dostavljenom materijalu koji mu je osobno upućen kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njegovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150.

 

Obavijesni rok iz prethodnog stavka ne primjenjuje se ako NEOSTAR:

–        podliježe zakonskoj ili regulatornoj obvezi u skladu s kojom je dužan u cijelosti prekinuti pružanje svojih usluga NEOSTAR PLATFORME određenom UGOVORNOM KORISNIKU na način koji mu ne dopušta da poštuje taj obavijesni rok; ili

–        ostvaruje svoje pravo na prekid na osnovi imperativnog razloga na temelju nacionalnog prava koje je u skladu s pravom Unije;

–        može dokazati da je dotični UGOVORNI KORISNIK više puta prekršio primjenjive Uvjeti upotrebe NEOSTAR PLATFORME, što je rezultiralo prekidanjem pružanja usluga NEOSTAR PLATFORME u cijelosti.

U slučajevima u kojima se ne primjenjuje obavijesni rok iz stavka 2. ovog dijela, NEOSTAR dotičnom UGOVORNOM KORISNIKU bez nepotrebne odgode na cloudu putem slijedeće poveznice („linka“): [link], uz istodobno slanje poruke e-pošte na registriranu adresu UGOVORNOG KORISNIKA, daje izjavu s razlozima za tu odluku čime se omogućuje pristup od strane UGOVORNOG KORISNIKA odnosnom dostavljenom materijalu koji mu je osobno upućen kroz vremenski period („storability“) i na način koji omogućuje njegovu neizmijenjenu reprodukciju („reprodcution“) sukladno odredbama Uredbe 2019/1150.

U slučaju ograničenja, suspenzije ili prekida, NEOSTAR daje UGOVORNOM KORISNIKU mogućnost da pojasni činjenice i okolnosti u okviru internog postupka rješavanja pritužbi iz nižeg odjeljka ovih Uvjeta upotrebe NEOSTAR PLATFORME.

Rangiranje

NEOSTAR oglase na NEOSTAR PLATFORMI rangira prema sljedećim parametrima:

-          vremenskom objavljivanju oglasa na način da kasniji oglas na NEOSTAR PLATFORMI bude iznad ranijeg oglasa;

Ograničenja ponude različitih uvjeta putem drugih kanala

 

Objavljivanje usluga/proizvoda UGOVORNOG KORISNIKA na drugim oglasnim prostorima po cijeni različitoj u odnosu na cijenu koju UGOVORNI KORISNIK istaknuo na NEOSTAR PLATFORMI ili putem NEOSTAR PLATFORME smatra se razlogom za suspenziju pružanja usluga NEOSTARA.

Ovim ograničenjem ne ograničava se UGOVORNOM KORISNIKU nuđenje usluga/proizvoda pod povoljnijim uvjetima putem drugih kanala, budući da se, jedinstvenošću ponude usluga/proizvoda na NEOSTAR PLATFORMI, želi osigurati prepoznatljivost i transparentnost te korisnicima usluga NEOSTAR PLATFORME omogućiti „one-stop-shop“ rješenje, pridonoseći time unaprjeđenju načina pružanja odnosnih roba i/ili usluga, promicanju tehnološkog i/ili gospodarskog razvoja, pružajući time korisnicima usluga NEOSTAR PLATFORME razmjernu korist. Stoga se teži jedinstvenosti cijene, ali bez njezinog nametanja, a sve u skladu s tržišnim uvjetima i pravilima slobodne tržišne utakmice.

NEOSTAR ni na koji način neće stavljati jednog UGOVORNOG KORISNIKA u povoljniji položaj na NEOSTAR PLATFORMI u odnosu na nekog drugog UGOVORNOG KORISNIKA.

Posebni ugovorni uvjeti

a)       Uvjeti pod kojima UGOVORNI KORISNICI mogu raskinuti ugovorni odnos s NEOSTAROM u svezi pružanja usluga putem NEOSTAR PLATFORME:

Ugovor o poslovnoj suradnji prestaje zadnjeg dana kalendarskog mjeseca koji slijedi kalendarski mjesec u kojem je Ugovor stupio na snagu. UGOVORNI KORISNICI mogu obavijesti NEOSTAR o otkazu Ugovora o poslovnoj suradnji prethodnom pisanom Obavijesti o Otkazu poslanom najmanje 72 (sedamdeset i dva) sata prije datuma isteka Ugovora o poslovnoj suradnji.

Sukladno uvjetima koji proizlaze iz Ugovora o poslovnoj suradnji:

 • jednostrano od strane UGOVORNOG KORISNIKA, uz prethodnu pisanu obavijest o otkaznom roku u trajanju od najmanje 24 (dvadeset i četiri) sata, u slučaju:

ü    kršenja Ugovora o poslovnoj od strane NEOSTARA,

ü    Nepridržavanje uvjeta iz Priloga 1 Ugovoru o poslovnoj suradnji;

ü    Nepridržavanje uvjeta iz Priloga 2 Ugovoru o poslovnoj suradnji.

b)       Opis tehničkog i ugovornog pristupa, ili nepostojanja takvog pristupa, informacijama koje je pružio ili generirao poslovni korisnik, a koji oni zadržavaju nakon isteka ugovora između pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnog korisnika:

Nakon prestanka poslovnog odnosa koji je predmet Ugovora o poslovnoj suradnji, osobne i poslovne podatke koje je dobio od UGOVORNOG KORISNIKA NEOSTAR će vratiti UGOVORNOM KORISNIKU na „trajnom mediju“ odnosno „trajnom nosaču podataka“ (npr. čvrsti disk, memory stick i sl.).

NEOSTAR ima pravo pohraniti i čuvati kopije osobnih i poslovnih podataka koje je dobio od UGOVORNOG KORISNIKA i nakon prestanka poslovnog odnosa koji je predmet ovog Ugovora, ali samo i isključivo u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i pravima koja za NEOSTAR proizlaze iz Ugovora o poslovnoj suradnji i Općih uvjeta NEOSTAR.

Pristup podacima

Opis tehničkog i ugovornog pristupa, ili nepostojanja takvog pristupa, poslovnih korisnika osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe dotičnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga:

U svezi pristupa osobnim podacima od strane NEOSTARA u pogledu osobnih podataka koje UGOVORNI KORISNICI ili potrošači daju u svrhu upotrebe NEOSTAR PLATFORME ili koji su nastali pri pružanju usluga NEOSTAR PLATFORME, te o dijeljenju istih, NEOSTAR upućuje UGOVORNOG KORISNIKA na odredbe Općih uvjeta NEOSTAR, primarno poglavlja Uvjeti korištenja „Izjava o privatnosti“ i Uvjeti korištenja „Intelektualno vlasništvo“ sadržane u Općim uvjetima NEOSTAR.

U svezi pristupa osobnim podacima od strane NEOSTARA u pogledu osobnih podataka koje su UGOVORNI KORISNICI dali u vezi sa svojom upotrebom NEOSTAR PLATFORME ili koji su nastali pri pružanju usluga NEOSTAR PLATFORME tom UGOVORNOM KORISNIKU i potrošačima njegove robe ili usluga, te o pristupu istima, NEOSTAR upućuje UGOVORNOG KORISNIKA na odredbe Općih uvjeta NEOSTAR, primarno poglavlja Uvjeti korištenja „Izjava o privatnosti“ i Uvjeti korištenja „Intelektualno vlasništvo“ sadržane u Općim uvjetima NEOSTAR.

Interni sustav rješavanja pritužbi

NEOSTAR, u skladu s Uredbom 2019/1150 ustanovljava interni sustav rješavanja pritužbi UGOVORNIH KORISNIKA pod niže navedenim uvjetima.

UGOVORNI KORISNIK ima pravo podnošenja izravne pritužbe NEOSTARU u pogledu sljedećih pitanja:

-          navodne neusklađenosti NEOSTARA s bilo kojom obvezom utvrđenom u Uredbi 2019/1150 koja utječe na UGOVORNOG KORISNIKA koji podnosi pritužbu (nadalje: PODNOSITELJ PRITUŽBE);

-          tehničkih problema koji se izravno odnose na pružanje usluga NEOSTARA te koji utječu na PODNOSITELJA PRITUŽBE;

-          mjera koje poduzima NEOSTAR ili postupanja NEOSTARA koje se izravno odnosi na pružanje usluga NEOSTAR PLATFORME te koje utječe na PODNOSITELJA PRITUŽBE;

PODNOSITELJA PRITUŽBE može podnijeti pritužbu iz gore navedenih razloga u pisanom i to putem pošte na adresu: NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Goricaili na adresu e-pošte: [email protected].

O podnesenim pritužbama pravorijek će donositi tijelo koje će se sastojati od 3 (tri) člana, od kojih će najmanje 1 (jedan) član biti iz odjela pravnih poslova NEOSTARA i 1 (jedan) član iz odjela tehničke podrške NEOSTAR PLATFORME.

NEOSTAR će u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi rješavanje pritužbe.

NEOSTAR će razmatrati uredno podnesene pritužbe i daljnje mjere koje će možda trebati poduzeti u vezi s pritužbom kako bi se na odgovarajući način riješio nastali problem. Pri tome ukoliko su pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE neutemeljene ili pretjerane NEOSTAR ima pravo odbiti postupiti po takvoj pritužbi.

NEOSTAR će nastojati rješavati pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE u razumnom roku poštujući načela transparentnosti i jednakog postupanja u jednakim situacijama, na način koji je razmjeran njihovoj važnosti i složenosti.

NEOSTAR će obavijestiti PODNOSITELJA PRITUŽBE u pisanom obliku, uz primjenu jednostavnog i razumljivog jezika, o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe PODNOSITELJA PRITUŽBE po rješavanju njegove pritužbe, na adresu e-pošte ili adresu PODNOSITELJA PRITUŽBE navedenu u samoj pritužbi.

Postupanje NEOSTARA prilikom rješavanja pritužbi UGOVORNIH KORISNIKA je besplatno.

Najmanje jednom godišnje NEOSTAR će objaviti i/ili ažurirati informacije koje obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, glavne vrste pritužbi, prosječno vrijeme potrebno za obradu pritužbi i agregirane informacije u vezi s ishodom pritužbi.

U slučaju nezadovoljstva rješenjem pritužbe PODNOSITELJ PRITUŽBE upućuje su u postupak mirenja, a sve u skladu o pravilima mirenja iz odjeljka „Mirenje“.

Mirenje

NEOSTAR kako bi pokušao postići dogovor s UGOVORNIM KORISNIKOM u pogledu postizanja izvansudske nagodbe u bilo kakvim sporovima između NEOSTARA i UGOVORNOG KORISNIKA nastalima u vezi s pružanjem usluga NEOSTAR PLATFORME, uključujući pritužbe koje nije bilo moguće riješiti putem internog sustava rješavanja pritužbi, ovime određuje dva ili više miritelja s kojima je spreman surađivati:

 1. Babić dr. sc. Davor, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ćirilometodska 4, Zagreb;
 2. Nagy Tomislav, Odvjetnički ured Nagy, Preradovićeva 10, Zagreb
 3. Petrović dr. sc. Siniša, profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb;

Gore navedeni miritelji ispunjavaju sve zahtjeve predviđene člankom 12. stavkom 2. Uredbe 2019/1150 (podaci sukladno Listi arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, potvrđenoj na Skupština Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 11. prosinca 2019. godine).

Postupak mirenja je dobrovoljan te su NEOSTAR I UGOVORNI KORISNIK dužni svim pokušajima mirenja pristupiti u dobroj vjeri.

Bilo koji pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava NEOSTARA i dotičnog UGOVORNOG KORISNIKA da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku prije, tijekom ili nakon postupka mirenja.

Postupak mirenja počinje prihvatom prijedloga za provođenje postupka mirenja. Druga se stranka o prijedlogu za provođenje mirenja mora izjasniti u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja.

Ako se druga stranka o prijedlogu za provođenje mirenja ne izjasni u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, smatrat će se da je prijedlog za mirenje odbijen.

Stranke imenuju miritelje na način da se iz popisa miritelja s kojima je NEOSTAR spreman surađivati nasumičnim izborom odabire jedan izmiritelj.

Mirenje se provodi na način da prvo UGOVORNI KORISNIK iznosi svoje argumente, na koje onda odgovara NEOSTAR. Zatim svoje argumente iznosi NEOSTAR te na njih odgovara UGOVORNI KORISNIK. Po završetku iznošenja argumenata stranke saslušavaju izmiritelja koji predlaže sadržaj nagodbe u skladu s iznesenim argumentima i odgovorima na iste svih sudionika u postupku mirenja.

Izmiritelj se u postupku mirenja može sastajati sa svakom od stranaka odvojeno, te može informacije i podatke koje je primio od jedne stranke prenijeti drugoj stranci samo uz njezin pristanak

Mirenje je dovršeno:

–        ako je jedna stranka uputila drugim strankama i izmiritelju pisanu izjavu o odustajanju od postupka mirenja, osim ako u postupku nakon odustajanja jedne stranke sudjeluju dvije ili više stranaka koje su voljne mirenje nastaviti,

–        ako su stranke uputile izmiritelju pisanu izjavu o dovršetku postupka,

–        odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne, a zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito,

–        ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 (šezdeset) dana od početka mirenja,

–        sklapanjem nagodbe.

Nagodba sklopljena u postupku mirenja obvezuje stranke koje su ju sklopile.

Ako su nagodbom stranke preuzele određene obveze, one su ih dužne pravodobno izvršiti te se tada takva nagodba smatra ovršnom ispravom.

Svi sudionici postupka mirenja, uključujući i izmiritelja, dužni su držati povjerljivim sve informacije i podatke za koje saznaju tijekom postupka mirenja.

U sudskom, arbitražnom ili drugom postupku nije dopušteno davati izjave, predlagati dokaze ili podnositi drugi dokaz u bilo kojem obliku, ako se takav dokaz odnosi na:

–        činjenicu da je jedna od stranaka predlagala ili prihvatila mirenje,

–        izjave o činjenicama ili prijedlozima koje su stranke u postupku iznosile,

–        priznanje zahtjeva ili činjenica izvršeno tijekom postupka, ako takva očitovanja nisu sastavni dio nagodbe,

–        isprave koje su pripremljene isključivo za potrebe postupka mirenja, osim ako je zakonom utvrđeno da je njihovo iznošenje nužno radi provedbe ili ovrhe sklopljene nagodbe,

–        spremnost stranaka da tijekom postupka prihvate iznesene prijedloge

–        i druge u postupku iznesene prijedloge.

Iznimno, podaci i informacije iz prethodnog stavka ovoga članka se u postupku pred arbitražom, sudom ili drugim državnim tijelom mogu otkriti ili upotrijebiti u dokazne svrhe samo:

–        ako je to nužno zbog zaštite javnog poretka i samo pod uvjetima i u opsegu koji zahtijeva zakon, ili

–        ako je to potrebno za provedbu ili ovrhu nagodbe.

Izmiritelj i osobe koje sudjeluju u postupku mirenja u bilo kojem svojstvu, ne mogu biti prisiljene svjedočiti u arbitražnom, sudskom ili bilo kojem drugom postupku vezano za informacije i podatke koji proizlaze iz postupka mirenja ili su s njim povezani.

Svatko tko postupi suprotno odredbama iz ovog članka odgovara za štetu koja time nastane.

Pokretanjem postupka mirenja zastara se prekida.

Ako se postupak mirenja okonča bez zaključenja nagodbe, smatra se da prekida nije bilo, osim ako u roku od 15 (petnaest) dana od dovršetka mirenja, stranke podnesu tužbu ili poduzmu drugu radnju pred sudom ili drugim nadležnim tijelom. U tom slučaju će se smatrati da je zastara prekinuta trenutkom pokretanja postupka mirenja.

NEOSTAR snosi razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka te veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu.