Opći uvjeti poslovanja

Ovom Izjavom o privatnosti uređuju se prava i obaveze sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu: „Uredba“), Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalim pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka u odnosu na registraciju i korištenje PLATFORME. 

Pravna osoba koja pristupa PLATFORMI ima obvezu u najširem mogućem opsegu sudjelovati u stvaranju potrebnih uvjeta u svezi sa zaštitom osobnih podataka kako bi NEOSTAR, povezana društva NEOSTAR-a i treće osobe koje je imenovao NEOSTAR na odgovarajući način mogle koristiti te podatke kao ovlaštene osobe. Ukoliko ne postoji dopuštenje za obradu podataka temeljem zakona ili na neki drugi pravni način, Pravna osoba koja pristupa PLATFORMI obvezna je dotičnim osobama dostaviti potrebnu izjavu o privoli za obradu osobnih podataka te unutar pravno dopuštenog okvira nastojati dobiti privolu. Pravna osoba koja pristupa PLATFORMI dužna je u privoli osigurati moguće prosljeđivanje podataka unutar i izvan EU. Pravna osoba koja pristupa PLATFORMI će na poziv NEOSTAR-a u bilo kojem trenutku dostaviti potrebne privole za obradu osobnih podataka ukoliko to NEOSTAR zatraži. NEOSTAR ima pravo pohraniti i čuvati osobne i poslovne podatke koje je dobila od Pravne osobe koja pristupa PLATFORMI i nakon prestanka poslovnog odnosa koji je predmet ovog Općih uvjeta. 

Osobni podaci prema Izjavi o privatnosti (dalje u tekstu: „Izjava o privatnosti“) su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (dalje u tekstu za potrebe ove Izjave o privatnosti: „Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. 

Obrada osobnih podataka prema Izjavi o privatnosti znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 

Osobni podaci bit će obrađivani sukladno načelima sadržanim u važećim propisima/odredbama Uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te ostalih pozitivnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

Ispitanik pružanjem i unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos s NEOSTAR-om, te je stoga obrada tako prikupljenih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Ispitanika radi realizacije kupnje motornih vozila kao i dodatnih usluga po narudžbi Ispitanika. 

Ukoliko Ispitanik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koju ih PLATFORMA zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost na PLATFORMI neće biti tehnički provediva. Povlačenje privole dovest će do nemogućnosti korištenja PLATFORME. 

Upućuju se Ispitanici da pročitaju sve navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje osobne podatke NEOSTAR prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Ispitanika vezano za pristup, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Voditelj obrade: 

NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735, 

Kontakt podaci Voditelja obrade: 

+385 (0) 99 3467 364; e-pošta: pravni.poslovi@neostar.com  

Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka:N/A (Službenik za zaštitu podataka nije imenovan jer ne postoji zakonska obveza za istim); 

Svrha obrade:NEOSTAR prikuplja i obrađuje osobne podatke Ispitanika u svrhu ugovornog odnosa, tj. korištenja PLATFORME, odnosno u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Ispitanika koji pristupaju PLATFORMI, realizacije ugovora o kupnji motornih vozila i s njom povezanih radnji, dostave motornih vozila Ispitaniku, komunikacije s Ispitanikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Ispitanika, kako bi ponuda za Ispitanika bila individualnija, te kako bi svoju ponudu usluga što više prilagodili navikama i potrebama Ispitanika. 

Za potrebe obrade, NEOSTAR i/ili PLATFORMA koriste određene alate koji, između ostalog, omogućuju i marketinšku komunikaciju s KORISNICIMA. 

Svaka marketinška poruka e-pošte koju NEOSTAR i/ili PLATFORMA komuniciraju KORISNIKU sadržavat će uputu o besplatnom i jednostavnom načinu odbijanja uporabe podataka u marketinške svrhe od strane NEOSTARA i/ili PLATFORME / uskrati privole na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane NEOSTARA i/ili PLATFORME. 

Putem linka koji će se nalaziti u svakoj marketinškoj poruci e-pošte koju NEOSTAR i/ili PLATFORMA komuniciraju KORISNIKU, KORISNIK će moći pristupiti web stranici [link] i odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ KORISNIK u svakom trenutku može odbiti uporabu podataka u marketinške svrhe od strane NEOSTARA i/ili PLATFORME / uskratiti privolu na daljnju uporabu podataka u marketinške svrhe od strane NEOSTAR-a i/ili PLATFORME. 

Odabirom opcije „Izbriši me s mailing liste“ bit će onemogućena sva marketinška komunikacija, no to neće utjecati na ostale aktivnosti koje NEOSTAR i/ili PLATFORMA obavljaju vezano uz KORISNIKA (uključujući, ali se ne ograničavajući na, obradu podataka KORISNIKA od strane marketinških alata, no bez slanja KORISNIKU marketinški poruka e-poštom). Naime, sva komunikacija koja se obavlja s KORISNIKOM bit će onemogućena samo u slučaju generalnog povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika. No, isto može dovesti do nemogućnosti nastavka korištenja PLATFORME, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti NEOSTARA i/ili PLATFORME. 

Dodatno, pristupom web stranici [link]KORISNIK će, osim odabira opcije „Izbriši me s mailing liste“ imati izbor personalizirati marketinšku komunikaciju od strane NEOSTARA i/ili PLATFORME izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja. Međutim, opcijom „Izbriši me s mailing liste“ koja se nalazi na web stranici [link] i/ili izborompersonaliziranja marketinške komunikacije od strane NEOSTAR-a i/ili PLATFORME i/ili izborom primanja poruka samo određene vrste/sadržaja KORISNIK će moći pristupiti samo putem linka koji se nalazi u marketinškim porukama e-pošte koje NEOSTAR i/ili PLATFORMA komuniciraju KORISNIKU, a ne i putem profila KORISNIKA. Ovo ne utječe na pravo KORISNIKA na generalno povlačenje privole KORISNIKA kao ispitanika kao ni na pravo KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše profil s PLATFORME. 

 

Pravna osnova: 

 1. Pojedini propis; 

 

 1. Ugovorni odnos; 

 

 1. Izričita i nedvosmislena suglasnost Ispitanika; 

U sva tri slučaja, za svaku pojedinu bazu podataka koju Voditelj obrade uspostavi i/ili aktivnost koju Voditelj obrade poduzima, bit će naveden legitimni interes Voditelja obrade (npr. legitimni interes može se očitovati u tome što pojedini dokument i u njemu sadržani osobni podaci predstavljaju dokaz o provedenoj poslovnoj aktivnosti i opravdanosti nastalog poslovnog rashoda). 

Podaci koji se prikupljaju:ime i prezime osobe, ime pravnog subjekta koji je vlasnik vozila, OIB, IBAN, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, lokacija vozila, registarska oznaka motornog vozila, broj šasije motornog vozila, fotografije motornog vozila. Posebne kategorije osobnih podataka se ne obrađuju. Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 18 godina, iste ćemo ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 18 godina ne smiju koristiti PLATFORMU. 

Osim ovih podataka NEOSTAR automatski prikuplja podatke s Ispitanikovog uređaja, što može uključivati IP adresu i geo-lokaciju, a postoje i situacije u kojima NEOSTAR automatski prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na PLATFORMU, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji Ispitanik koristi, kao i o operativnom sustavu Ispitanikovog uređaja te verziji aplikacije i jezičnim postavkama. 

NEOSTAR preporuča Ispitaniku brinuti se o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun PLATFORME. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

Primatelji osobnih podataka:Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika u pravilu ne prosljeđuje niti ustupa nepovezanim trećim stranama, te ih sigurnosno pohranjuje na svojem ili vanjskom poslužitelju prema svom slobodnom izboru, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe i da se njome na adekvatan način osigurava zaštita prava Ispitanika. 

U svrhu ispunjenja svojih obveza Voditelj obrade može osobne podatke Ispitanika proslijediti povezanim društvima Voditelja obrade kako bi ista na odgovarajući način mogli koristiti te podatke kao ovlaštene osobe. Podatke Ispitanika Voditelj obrade može proslijediti trećim osobama, primjerice, poslovnim partnerima pružateljima usluge on-line i/ili offline autorizacije. Nadalje, u mjeri u kojoj nam je potrebno, osobni podaci mogu biti proslijeđeni pravnim osobama koje Voditelju obrade primjerice pružaju usluge koje uključuju marketinšku pomoć, obradu plaćanja kreditnim karticama, pružanje usluga za Ispitanike (uključujući pravne, porezne i financijske savjete) te slanje poruka u ime Voditelja obrade. Voditelj obrade ograničit će osobne podatke koje odnosnim pravnim osobama dostavlja te će one imati pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određeni osobni podaci mogu biti proslijeđeni izvršnoj vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bi Voditelj obrade udovoljio pravnim ili zakonskim obvezama. 

Pristup osobnim podacima imat će zaposlenici Voditelja obrade, kao i (prema potrebi) zaposlenici gore navedenih pravnih osoba, od kojih neki mogu biti u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske Unije, ali čiji opis posla opravdano zahtijeva pristup ovim podacima s ciljem ispunjavanja svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. U skladu s uobičajenom praksom i procedurama rada prilikom pružanja računovodstvenih usluga, osobni podaci mogu naknadno biti odabrani te proučeni od strane internih ili s njihove strane odabranih vanjskih revizora. Voditelj obrade može prenositi osobne podatke unutar grupe povezanih osoba odnosno može koristiti treće strane za pohranu i obradu pruženih podataka u SAD-u ili drugim zemljama koje ne osiguravaju jednakovrijednu razinu zaštite osobnih podataka i primjenjivost pravila zaštite osobnih podataka kakva su u uporabi u Republici Hrvatskoj, u mjeri u kojoj je to potrebno za gore navedene svrhe korištenja, za ispunjavanje zakonskih obveza, za zaštitu važnog javnog interesa ili za obradu podataka. Voditelj obrade poduzet će sve razumne korake kako bi prihvatljivim mjerama spriječio rizik od neprikladnog ili nedozvoljenog pristupa osobnim podacima, kao i da bi spriječio njihovo neovlašteno korištenje. S tim u svezi, ukoliko do slanja osobnih podataka u treće zemlje dođe, Voditelj obrade će ući u odgovarajuće ugovorne odnose s odnosnim trećim stranama (ugovori s inozemnim Ispitanicima uključuju Standardne ugovorne klauzule(eng. „Standard ContractualClauses“)prema Odluci Komisije C(2010)593)) obvezujući ih da sigurno čuvaju pružene podatke te da ih ne koriste za niti jednu drugu svrhu osim one navedene u ovom obrascu. (Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2016/1250 od 12.07.2016. potvrđeno je da, za potrebe članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ Sjedinjene Američke Države osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka koji se prenose iz Unije organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti). 

Razdoblje pohrane:Osobni podaci se pohranjuju u vremenskom razdoblju koje je potrebno za ostvarivanje legitimnih i zakonitih svrha, osim ukoliko važećim propisima/odredbama Uredbe nije određeno dulje razdoblje. 

U slučaju davanja privole osobni se podaci obrađuju onoliko dugo dok se privola ne povuče, a slučaju zahtjeva za brisanjem isti će odmah biti nepovratno obrisani ukoliko važeći propisi/odredbe Uredbe ne propisuju drugačije. 

Primjerice, temeljem računovodstvenih propisa, pojedini podaci moraju se čuvati najmanje 11 (jedanaest) godina. 

Prava Ispitanika:Sukladno Uredbi, između ostalog, Ispitanik ima pravo na transparentnost (čl. 12.–14), pravo na pristup podacima (čl. 15.), pravo na ispravak podataka (čl. 16.), pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“, čl. 17.) , pravo na ograničenje obrade (čl. 18.), pravo zatražiti priopćenje u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade (čl. 19.), pravo na prenosivost podataka (čl. 20.), pravo na prigovor (čl. 21.), pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (izradi profila, čl. 22.) te općenito pravo na povlačenje privole (čl. 7.) u mjeri u kojoj se obrada temelji isključivo na privoli Ispitanika. 

Povlačenje privole Ispitanika dovodi do nemogućnosti nastavka korištenja PLATFORME, ukoliko su sakupljeni osobni podaci nužni za provođenje određene aktivnosti PLATFORME. 

Povlačenje privole, ako za to postoje zakonske pretpostavke, dovodi do anonimizacije registriranih KORISNIKA PLATFORME. Anonimizacija podataka je postupak obrade osobnih podataka kojim se nepovratno sprječava identifikacija KORISNIKA iz obrađenih podataka. Po definiciji, nakon ispravne anonimizacije ne smije biti moguće povezati anonimizirane podatke s određenom osobom. Sukladno navedenom, nakon anonimizacije podataka ne postoji način povratka tih podataka u oblik prije anonimizacije. 

Anonimizaciju je moguće napraviti: 

 • Kroz profil KORISNIKA (vrijedi za OBIČNE KORISNIKE, UGOVORNE KORISNIKE i zaposlenike UGOVORNIH KORISNIKA). Nakon anonimizacije, aplikacija će KORISNIKA odjaviti. 

Čin anonimizacije uključuje sljedeće aktivnosti: 

 • Odabir konkretnog KORISNIKA 

 

 • Označavanje KORISNIKA kao obrisanog 

 

 • Anonimizaciju osobnih podataka KORISNIKA korištenjem SHA256 hash metode 

 

 • Anonimiziraju se sljedeći podaci: 

 • Email adresa 

 • Ime i prezime 

 • OIB 

 • IBAN 

 • Adresa 

 • Ostali osobni podaci KORISNIKA 

 • Kreiranje dokumenta u PDF obliku koji dokumentira čin anonimizacije KORISNIKA 

 • Dokument se prikazuje u svrhu ispisa 

 • Dokument se trajno pohranjuje pri čemu naziv datoteke ne ukazuje na osobni podatak KORISNIKA (Zapisnik o anonimizaciji <timestamp>.PDF). 

Ukoliko KORISNIK ima tekuće aktivnosti na PLATFORMI (što uključuje npr. nefinalizirane transakcije, objavljena vozila i sl.), dužan ih je sve samostalno završiti prije anonimizacije, i to u roku od najviše 15 (petnaest) radnih dana – nakon čega će biti pokrenut postupak anonimizacije. Pri tome je KORISNIK u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije pokretanja postupka anonimizacije. Anonimizacijom prestaju bilo kakva prava KORISNIKA koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se KORISNIK istih u cijelosti odriče. 

Također, Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). 

Ako Ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može se obratiti Voditelju obrade koristeći sljedeće podatke za kontakt: 

telefon: +385 (0) 99 3467 364;e-pošta: pravni.poslovi@neostar.com 

Voditelj obrade dužan je pružiti informacije Ispitaniku u roku određenom u važećim propisima/odredbama Uredbe. U slučaju da su zahtjevi Ispitanika neutemeljeni ili pretjerani Voditelj obrade ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu sukladno važećim propisima/odredbama Uredbe. 

Mjere zaštite osobnih podataka:Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje mogu uključivati npr. pseudonimizaciju i/ili anonimizaciju, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe i zaštitila prava Ispitanika. 

Zaštitu podataka NEOSTAR uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako NEOSTAR provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na i/ili s PLATFORME, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. NEOSTAR se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU (Europska unija), a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Prikupljeni osobni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Ispitanika i PLATFORME odvija sigurnim protokolom. 

Stručno i administrativno osoblje Voditelja obrade koje obrađuje osobne podatke poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka. 

Klikom prilikom registracije Ispitanik prihvaća ovu Izjavu o privatnosti te potvrđuje da ju je pročitao, razumio i da se slaže sa prikupljanjem, obradom i dijeljenjem osobnih podataka na način i u opsegu kako je to određeno samom Izjavom o privatnosti. 

Ovu Izjavu o privatnosti, NEOSTAR može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na PLATFORMI. Zato NEOSTAR poziva Ispitanika da povremeno pregleda Izjavu o privatnosti na kojoj će biti naznačeno da su izvršene izmjene, ukoliko istih bude,u određenom vremenskom razdoblju. 

Ukoliko se Ispitanik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Ispitanika da se odregistrira i/ili izbriše profil s PLATFORME. 

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na PLATFORMI na razne načine npr. kako bi PLATFORMA funkcionirala, za analizu prometa i/ili u marketinške svrhe. 

Kolačić (eng. "Cookie"je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u uređaj POSJETITELJA (tekstualna datoteka koju na računalo POSJETITELJA smješta internetski poslužitelj kojim se POSJETITELJ koristi). Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju POSJETITELJA učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo POSJETITELJA. Kolačić dozvoljava PLATFORMI da „zapamti“ akcije POSJETITELJA iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali POSJETITELJ ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija POSJETITELJA, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Po svojoj funkcionalnoj podjeli, kolačići npr. mogu biti nužni, funkcionalni i marketinški. 

Vrste kolačića 

Kolačići prve strane (first party cookies) 

Kolačići koje je na uređaj POSJETITELJA instalirala organizacija čiju web stranicu POSJETITELJ posjećuje poznati su kao kolačići „prve strane“. 

Kolačići treće strane (third party cookies) 

Kolačići koje je na uređaj POSJETITELJA web stranicom koju posjećuje instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići „treće strane“. Primjer kolačića „treće strane“ je kolačić koji je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (primjerice, Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu. 

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane NEOSTAR platforme, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetskih stranica PLATFORME. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu POSJETITELJA, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima POSJETITELJA. Internetske stranice PLATFORME ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na računalo POSJETITELJA. 

Stalni kolačići (persistentcookies) 

Stalni kolačići ostaju spremljeni na uređaju POSJETITELJA i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi se POSJETITELJU olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će unos POSJETITELJA koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu. 

Privremeni kolačići (sessioncookies) 

Privremeni kolačići uklanjanju se s uređaja POSJETITELJA u trenutku zatvaranja web preglednika u kojem je POSJETITELJ pregledavao web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje. 

Upute za upravljanje kolačićima za najčešće korištene web preglednike 

Ako nije suglasan s njihovom upotrebom, POSJETITELJ kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristi. U postavkama web preglednika kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome POSJETITELJ može odrediti koje kolačiće želi prihvatiti, a koje odbiti. 

Mjesto na kojem POSJETITELJ može pronaći postavke ovisi o vrsti njegovog web preglednika. Putem opcije „pomoć“ u odnosnom web pregledniku POSJETITELJ može pronaći postavke koje treba ili u tu svrhu može pristupiti mrežnoj adresi www.allaboutcookies.org. 

* * * 

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe internetskih stranica PLATFORME i njihovih procesa, POSJETITELJ treba imati na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u svom pregledniku. Ukoliko POSJETITELJ odabere opciju da ne želi prihvatiti određene kolačiće, možda neće moći koristiti određene funkcije PLATFORME. 

 

 

PRIMJENA PRAVA, NADLEŽNOST I RJEŠAVANJE SPOROVA 

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su samo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i bit će podvrgnuti primjeni i tumačit će se u skladu s odredbama hrvatskog prava,isključujući primjenu Konvencije o međunarodnoj prodaji robe (CISG), Beč, 1980. te primjenu odredbi kolizijskog prava prema međunarodnom privatnom pravu. 

Svi sporovi koji proizlaze iz ovih Općih uvjeta, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovih Općih uvjeta, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). 

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora do (uključivo) 135.000 € (slovima: sto i trideset i pet tisuća eura) broj arbitara bit će jedan. 

Za sporove u kojima je vrijednost predmeta spora veća od 135.000 € (slovima: sto i trideset i pet tisuća eura)broj arbitara bit će tri. 

Mjerodavno pravo bit će pravo Republike Hrvatske. 

Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski. 

Mjesto arbitraže bit će Zagreb, Republika Hrvatska 

Ovlaštenik za imenovanje bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore. 

 

* * * * * 

 

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA NEOSTAR 

U slučaju kada je PRODAVATELJ-KORISNIK fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, on sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima status potrošača. U tom slučaju na odnos PRODAVATELJA-KORISNIKA i NEOSTAR-a primjenjuje se sljedeće: 

 

Sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19): 

 

 • „ugovor na daljinu“ je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (točka 27); 

 

 • „ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija“ je ugovor između trgovca i potrošača (točka 28): 

 • koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, čak i kad je potrošač dao ponudu; 

 • koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je trgovac pristupio potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potrošač bili istodobno fizički prisutni; ili 

 • koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potrošaču. 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača i koji više ne želi sudjelovati u sadržaju PLATFORME može prekinuti sudjelovanje i zatvoriti korisnički račun klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. Ukoliko PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača ima tekuće aktivnosti na PLATFORMI (što uključuje npr. nefinalizirane transakcije, objavljena vozila i sl.), dužan ih je sve samostalno završiti prije brisanja svog računa. Pri tome je PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača u potpunosti i isključivo odgovoran za sve i bilo koju posljedicu koja može nastupiti ukoliko tekuće aktivnosti ne završi prije brisanja svog računa. Brisanjem svog računa prestaju bilo kakva prava PRODAVATELJA-KORISNIKA koji ima status potrošača koja po zakonu mogu prestati, a koja proizlaze iz ovih Općih uvjeta ili su s njima povezana i/ili se PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača istih u cijelosti odriče. 

 

Međutim, ovo ne utječe na pravo NEOSTAR-a da PRODAVATELJU-KORISNIKU koji ima status potrošača onemogući opciju brisanja računa dok se ne završe tekuće aktivnosti koje PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača ima na PLATFORMI, ukoliko je isto u skladu s primjenjivim propisima. 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača, ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovorni odnos sklopljen s NEOSTAR-om izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana, prekidom sudjelovanja na PLATFORMI i zatvaranjem korisničkog računa klikom gumba za brisanje svog računa, sukladno Općim uvjetima. 

 

Za potrebe ovih Općih uvjeta smatrat će se da su svi iznosi koje eventualno NEOSTAR podmiri u ime i za račun PRODAVATELJA-KORISNIKA uključeni u iznos Naknade (za detalje, vidjeti dio „Naknada“ – Naknada predstavlja naknadu za uspjeh PRODAVATELJA-KORISNIKA u postupku prodaje Odabranog motornog vozila, a pravo na Naknadu dospijeva neposredno nakon „Trenutka izvršenja kupoprodaje Odabranog motornog vozila“). 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK koji ima status potrošača prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da je upoznat s činjenicom da nema pravo na jednostrani raskid ugovornog odnosa s NEOSTAR-om ukoliko usluga NEOSTAR-a bude u potpunosti ispunjena. 

 

U slučaju odstupanja odredbi ove glave i ostalih odredbi ovih Općih uvjeta, prednost u tumačenju u odnosu na prava potrošača imaju odredbe ove glave. 

 

Ukoliko odredbe ove glave PRODAVATELJU-KORISNIKU nisu jasne i nedvosmislene, upućujemo PRODAVATELJA-KORISNIKA da se odregistrira i/ili izbriše profil s PLATFORME. 

 

* * * * * 

 

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KUPCA-KORISNIKA KADA ON IMA STATUS POTROŠAČA U ODNOSU NA PRODAVATELJA-KORISNIKA 

U slučaju kada je KUPAC-KORISNIK fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, a PRODAVATELJ-KORISNIK je trgovac na način definiran Zakonom o zaštiti potrošača, tada KUPAC-KORISNIK, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ima status potrošača. U tom se slučaju na odnos PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA primjenjuju dodatne odredbe koje definiraju poslovanje PRODAVATELJA-KORISNIKA s potrošačima, a sve sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15 i 14/19). 

 

PRODAVATELJ-KORISNIK prihvaća i razumije da niti NEOSTAR ni PLATFORMA nisu ugovorna strana transakcije između PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA te da je zadovoljavanje, svih zakonskih preduvjeta za ostvarivanje transakcije između PRODAVATELJA-KORISNIKA i KUPCA-KORISNIKA, uključujući, ali se neograničavajući na one propisane Zakonom o zaštiti potrošača, isključiva odgovornost PRODAVATELJA-KORISNIKA. 

 

* * * * * 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo KORISNIKA da, kada je u svojstvu potrošača sukladno odnosnom Zakonu o zaštiti potrošača, prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na uslugu pruženu putem PLATFORME koju pruža NEOSTAR, može podnijeti u pisanom obliku, i to: 

 • u poslovnim prostorijama NEOSTAR-a na adresi: NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735. KORISNIKU će bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora; ili 

 • putem pošte na adresu: NEOSTAR d.o.o., Zagrebačka 117, HR-10410 Velika Gorica, OIB: 24813383735; ili 

 • na adresu e-pošte NEOSTAR d.o.o., support@neostar.com; 

Odgovor na pisani prigovor potrošača NEOSTAR će dati u pisanom obliku najkasnije 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora, na adresu e-pošte KORISNIKA koju je registrirao na PLATFORMI.